top of page
Visayan Ilonggo Salvation Message

HOW CAN I BE SAVED?

The Bible is clear:

     Acts 16:31 says, Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. What does that mean for you? 2 Corinthians 5:21 says, He (God) made Him (Christ) who knew no sin to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him.  And Romans 5:8 says, God demonstrates His love toward us, in that while we were yet sinners Christ died as a substitute for us. So all you need to do is form the words in your own soul that you are believing in Jesus Christ. From that moment on John 10:28, I give unto them eternal life, they shall never perish: neither shall anyone pluck them out of My hand.  There is no decision more important in your entire life than that of believing on the Lord Jesus Christ for your salvation.

Sa ano nga Pamaagi bala Ako Maluwas?

 Ang Bibliya klaro:


     Ang Mga Binuhatan 16:31 nagasiling, Magtoo kay Ginoong Jesu-Kristo kag maluwas ka. Ano bala ang kahulugan sina para sa imo? Ang 2 Mga Taga-Corinto 5:21 nagasiling, Siya (Kristo) nga wala makakilala sang sala ginhimo Niya (Dios nga Amay) nga mangin sala tungud sa aton, agud nga kita mangin  pagkamatarong sang Dios sa Iya. Kag ang Mga Taga-Roma 5:8 nagasiling, ang Dios nagapakilala sang Iya gugma sa aton, nga sang mga makasasala pa kita si Kristo napatay subong halili para sa aton. Busa ang inyo lamang mahimo amo ang pagporma sang mga pulong sa inyo kaugalingon nga kalag nga kamo nagatoo kay Jesu-Kristo. Sugod sina nga tion sa Juan 10:28, nagahatag Ako sa ila sing kinabuhi nga walay katapusan, kag indi na gid sila mawala: kag walay isa nga makaagaw sa ila sa Akon mga kamut. Wala sing desisyon nga mas kinahanglanon pa sa inyo bug-os nga kinabuhi kay sa sinang magtoo kay Ginoong Jesu-Kristo para sa inyo kaluwasan.

 

Unsaon Man Nako Aron Maluwas?

​Ang Bibliya maoy tataw:

​    Mga Buhat 16:31 nag-ingon, Too diha ni Ginoong Jesu-Kristo ug ikaw maluwas.  Unsa ang kahulugan niana para kanimo? Ang 2 Mga Taga-Corinto 5:21 nag-ingon, Siya (Dios nga Amahan) mihimo Kaniya (Kristo) kinsa nasayod nga walay sala aron mamahimong sala para sa atong katungud, aron kita mamahimong pagkamatarong sa Dios diha Kaniya.  Ug Mga Taga-Roma 5:8 nag-ingon, Ang Dios nagpadayag sa Iyang gugma alang kanato, pinaagi niini nga samtang mga makasasala pa kita si Kristo namatay isip puli para kanato.​ Busa ang tanan nimong kinahanglang nga buhaton mao ang pagporma sa mga pulong diha sa imong kaugalingong kalag nga ikaw maoy nagtoo diha ni Jesu-Kristo.​ Gikan nianang higayona diha sa Juan 10:28, "Ug Ako naghatag sa waykatapusang kinabuhi ngadto kanila, ug sila dili gayud mangahanaw: ug walay si bisan usa ang makailog kanila gikan sa Akong kamut."  Walay desisyon nga mas importante pa diha sa imong tibuuk kinabuhi kaysa nianang pagtoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo para sa imong kinabuhi.

Did You Ever Wonder?

 Nahibulong ka ba Gayud?‎

God's Perfect Gift Perpektong Gasa sa Dios‎

Happiness

Kalipay‎

Matter of Life & Death

Usa ka Butang Mahitungud sa Kinabuhi ug Kamatayon‎

Really Good News

Ang (Tinuod) Maayong Balita‎

bottom of page