top of page

DOWNLOAD ILONGGO BOOKS

Angelic Conflict

     ANG ANGHELON NGA PAGSINUMPUNGANAY nagaka-init sa palibot naton. Indi ini ang gira sa bugos kalibutan. Ini amo ang gira sa gowa sang kalibutan—ang indi makit-an nga pag-ilinaway sa tunga sang mga pwersa ni Satanas kag sang mga pwersa sang Dios. Sa kinatapusan ang Dios ang magadaog.
       Madugay na sang wala pa ang pag-abot sang kasaysayan sang katawhan, si Satanas mataastaason nga
nagrebelde batok sa iya Manunuga. Gusto niya himoon ang iya kaugalingon nga “kaangay sang Labing Mataas” kag naengganyo niya ang isa-sa tatlo ka bahin sang mga anghel nga magsunud sa iya. Ang Dios makatarunganong nagsilot kag Satanas kag sang iya nagpakasala nga mga anghel nga maghinuyang sang eternidad sa linaw sang kalayo. Si Satanas nag-apela sang sentensya, nga nagareklamo sang pagkadimakatarunganon—nga nagapamangkutanon kon paano ang isa ka mahigugmaong Dios makapilak sang Iya mga tinuga sa impiyerno. Ang planetang Kalibutan sa karon amo ang duug awayan sa diin si Satanas nagapanglaghap nga maniobrahon sang tuso ang Dios, pamatud-an nga ang paghukum dimakatarunganon, kag punggan ang pagpatuman sang iya sentensya. Si Satanas indi magaantos sang kapirdihan nga wala sang grabe kaayo nga paghimud-os.
        Ang Dios nagtuga sang tawo agud magsulbar sining anghelon nga pagsinumpunganay. Ang tawhanong kabubut-on amo ang pinakasentro sang paghulag sang mabaskog nga kalayo. Ang tawo bala magapili sang grasya nga plano sang Dios nahanungud sang kaluwasan ukon magasunud sa mataastaason nga sistema ni Satanas? Pinaagi sa hilway nga kabubut-on sang mga desisyon sang katawhan, ang Dios sa liwat kag paliwatliwat nga nagapamatuud kay Satanas sang Iya perpektong katarungan kag gugma.
       Bilang mga tumuluo, ini importante gid nga kita maghangup sining espirituhanong pag-ilinaway nga nagapalibot sa aton. Si Satanas nagagamit sang tagsa ka pahito sa iya pagsugo agud punggan kag pahuy-an ang mga ara kay Kristo. Tungud kay sa aton pagpangapin, ang Dios nagsangkap na sang dalagko kaayo nga bentaha pinaagi sa gamhanang butang sang espirituhanong panaming. Pinaagi sini kita puwede makaagwanta sang “nagadabadaba nga mga misayl sang malaut” kag mahimong mga bagani sa indi makit-an nga gira. Ang Dios nahimaya samtang kita nagakandado sang mga panagang kag magtindog sang malig-on sa Iya gahum kag Pulong.

Anti-Semetism

KONTRA-SEMITISMO amo ang madinalag-on nga paghulag sang maluibon nga kalautan. Ang walay
katapusang mga paghingabot sa Hudiyo nagapamatuud sang ginpapagsik nga pagkontra-ni Satanas sa pinili
nga katawhan sang Dios. Ang kasaysayan nagapamatuud sang makaguluba nga epekto sang subong ka
dalitan nga diskriminasyon.
     Ang bibliyanhong paglaragway sa sining sinapat nga walay pagpaumod nagapresenta sang divine nga
panan-aw kag kasulbaran kag nagalarawan sing plano sang Dios para sa Hudiyo sa bug-os nga kasaysayan.
Dira sa walay kondisyon nga mga kasugtanan para sa Israel, ang Dios nagagarantiya nga ang Hudiyo
makalampuwas bisan pa sang mapintas nga pagtrato. Busa, Siya nagasaway sang kontra-Semitismo bilang
ang pagsupok sa Iya labaw nga kagamhanang kabubut-on kag katuyoan.
Wala gid sing bisan isa ang dapat mangin sal-an sa sining tuso nga pagpamatbat sing walay pag-usisa.
Ang divine nga paghukum kag ang bug-os nga pagkawasak amo ang kinatapusang madangatan sang mga
tawo ukon mga pungsod nga maghimo sang kontra-Semitismo—sadtong nagligad, karon, kag sa palaabuton.

ARMAGEDDON

 

ARMAGEDDON Sa isa ka adlaw pero sa palaabuton pa ang Israel mangin ang sentro sang pinakaulihi, nga labing makahaladlok nga dako kaayong gira nga sina pa lang makit-an sang kalibutan. Ang “Armageddon” sa matuud “amo ang gira nga magtapos sang tanang mga gira!”

          Tungud sang pinasahi nga mga saad sang Dios sa Israel, si Satanas nag-isponsor sang kaawayon sa mga Hudiyo sa bug-os nga kasaysayan. Sa kinatapusan nga pagbuhat sang malaut nga panghunahuna, iya tipunon ang apat ka dalagko kaayo, yawan-ong-nainspirado, nga mga emperyong hentil agud wasakon ining gamay kaayo nga pungsod. Ang Israel nalibutan, nahamulag, nasiud sa walay paglaum nga sitwasyon sa sining madamo kaayo nga kasundaluhan.

          Ang mga Hudiyo may isa lamang ka kaluwasan. Ang ila Mesiyas, si Ginoong Jesu-Kristo, magabalik sa kalibutan agud magpakig-away para sa ila. Sa dakong pagdaog Iya pagapiyerdihon ang mga puwersa nga ginhan-ay batok sa Israel, pahalinon si Satanas bilang ang manudumala sa sini nga kalibutan, magtukod sang Iya milenyal nga ginharian, kag magtuman sang Iya mga kasugtanan sa Israel.

Barrier

ANG BALABAG indi matabok ukon indi maagihan kag indi mabuntog. Wala sang tawo mahimong makabungkag sa sini nga balabag ukon sampong. Ang katawhan natawo sa sayup nga bahin sang balabag, sa walay paglaum nahamulag sa bisan ano nga kaangtanan sa Dios.

      Ang Dios kanunay nakahibalo nga ang tawo pinaagi sa iya madumiliong kabubut-on magapalayo sang iya kaugalingon sa iya manunuga. Ang nasangputan sini, sa nagligad nga wala sang ginsuguran ang Dios nga Amay nag-andam nga daan sang hingpit nga plano agud sa pagkuha sang balabag. Ginpadala Niya ang Iya Anak, si Jesu-Kristo, agud mangin hukum tungud sang aton mga sala didto sa krus, agud sa pagdala sang tawo halin sa kaawayon padulong sa paghidait sa Dios.

      Bisan pa man si Jesu-Kristo nagbungkag sang balabag, ang imo kaangtanan sa Dios nagaagad sa imo. Isa lamang ka hilisgutan ang nagapabilin: Ano bala ang panghunahuna mo kay Jesu-Kristo? Isa lamang ka pagbuut ang nagapahamulag sa imo sa Dios. Kon nagatoo ka kay Jesu-Kristo, natabok mo ang linya ukon kudlis sang pagkanahamulag kag magadawat sang regalo sang Dios nga amo ang kinabuhi nga walay katapusan.

Blood of Christ

        ANG DUGO NI KRISTO ang nagaangot sang Bag-ong Katipan sa Daan nga Katipan. Ang Dios nagmando sang mga paghalad sang sapat sa Israel agud ipakita nga daan ang pagluwas nga trabaho sang ginsaad nga Mesiyas.
     Kay sa mga ginatos ka tiug, ang inosente nga sapat masimbolo nga nagdala sang kasal-anan sang makasasala. Sang si Kristo nagkari subong ang pagkatinuud, ang saad natuman. Siya nahimong “ang kordero sang Dios nga nagkuha sang sala sang kalibutan.” 
Kay sa iban ang dugo ni Kristo gin-angot sa bilog nga kinabuhing mabinatyagong mga kaagi. Sila nagtulubo kaupod ang ideya nga may ara sang espesyal nga gahum sa pula nga likido nga nagsirkular sa mamalatyon nga lawas ni Jesus. In inga mysticism indi bibliyanhon! Ang “dugo ni Kristo” amo ang isa ka palaanggiran para sa Iya espirituhanong kamatayon sa diin Siya nagbaton sang paghukum nga nagkuha sang silot sang sala.

Christian Integrity

        Ang Pagkamatinud-anon sang Kristohanon amo ang kusog kag kalig-on sang nagaabante nga tumuluo. Ang pagkamatinud-anon nagakahulugan sang pagkabug-os sang kinaiya, sing pagkalig-on sa pulong kag sa binuhatan, ang indi pagpauyon-uyon nga pagsunud sa han-ay sang mga palatukuran kag talaksan. Ang Kristohanon nga Pagkamatinud-anon amo ang resulta halin sa pagkinabuhi pinaagi sa Pulong sang Dios.

        Ini nga libro nagapahayag sang Kristohanon nga pamaagi sang pagkinabuhi subong ang kabug-osan sang padayon nga kabaskugon sang pagpanghikot kag pag-uswag. Ang tagsa ka bibliyanhong sugo para sa tumuluo nagapahayag sang bahin nahanungud sang grasya sang Dios, apang ang tanan sang Iya mga kasangkapan sang grasya nagaugyon sang pagpanghikot subong ang solo nga palatukuran kag pamaagi sang gahum kag gugma.

       Pinaagi sa paghangup sang plano sang Dios subong ang gintingub nga palatukuran kag pamaagi,  ang tumuluo puwede na makasunud sa tanang mga mando sang Dios. Puwede niya malikawan ang mga pagtuis nga mangin resulta sing pagpawala sang paborito nga bibliyanhong mga palatukuran sang ila sa pagtolon-an nga kabilogang kahulugan. Wala sing bahin ukon mga bahin sang palatukuran kag pamaagi sang Dios nga epektibong magapanghikot kon napain halin sa palatukuran kag pamaagi subong ang kabilogan. Ang tumuluo nga nagakinabuhi sa sulud sang palatukuran kag pamaagi sang gahum kag gugma sang Dios may ara sing Kristohanon nga pagkamatinud-anon.

Christian Suffering

      Ang Pag-antos sang Kristohanon nagapahayag sang bibliyanhon nga palanan-awon sa pag-antos. Ngaa bala nga ang mga Kristohanon makasugata sang sakit, kasamok kag kasubo? Sa ano nga pamaagi bala ang Dios nagabaylo sing paghimalaut sa pagpakamaayo? Ini nga mga pamangkot detalyado nga ginsabat sa Balaan nga mga Kasulatan. Ang paghangup sang mga kabangdanan sang Dios para sa pag-antos nagasangkap sang tumuluo agud madumalahan ang kalisdanan. Maton-an niya nga kilalahon kag bug-os nga talikdan ang kaugalingong-sugyot nga kalisdanan, nga sa diin mas ang labing kasami nga porma sang tawhanon nga pag-antos. Iya man maton-an nga likawan ang divine nga silot. Ang labing kinahanglanon kaayo, nagaumpisa siya sa paghangup sang gamhanan kag malig-on nga mga manggad nga ginhatag sang Dios sa iya para sa pagsulbar sang mga palaligban. Ang iya mapinadayunon nga paggamit sang sining indi makit-an nga mga kagamitan kag paagi sa pagsulbar sang palaligban sa idalum sang mga kabug-aton nagapadasig kaayo sang iya espirituhanon nga pagtubo kag nagahimaya sa Dios sa pinakamataas. Wala sing pag-antos sa kinabuhi ang sobra ka dako para sa plano sang Dios. Ang Kristohanon kinahanglan mag-angkon sing bug-os nga paghangup sang pag-antos agud makapadayon sa idalum sang kabug-aton kag makaabante padulong sa espirituhanon nga pagkahamtong.

Christian at Ease

      KRISTOHANON NGA NAGAPATAWHAY! Angkona ang mga saad sang Dios, updi sila sang pagtoo, kag sulud sa kapahuwayan sang Dios. Ang mga saad sang Bibliya nagaputos sa kapsula sang diosnong panghunahuna kag nagahatag sa tumuluo pagsalig sa Dios. Sa kalisud man ukon sa kabuganaan, ang tumuluo mahimong mag-angkon sang mga saad agud mapalig-on ang iya hunahuna, maghinumdum sang panudlo sa Bibliya sa likud sang mga saad, kag lamboton ang sa pagtolon-an nga mga sangputanan nga nagaporma sang sulundan para sa isa ka mabaskog nga espirituhanong kinabuhi.

      Ang Kristohanon nga nagapatawhay makinaadmanon sa pagtiltil sang diosnon nga kapanguhaan kag nakakita ukon nakaangkon sang kalig-on kag kalipay sa sulud ukon tagiposoon sang kalag.

Creation, Chaos, & Restoration

     

        PAGTUGA, KINAGAMO, KAG PAG-AYO Sin-o bala ang wala nakatulok sa mga bitoon sa isa ka masanag nga kagab-ihon kag natingala sa ginhalinan sang bug-os kalibutan? Sin-o bala ang wala nahalawhaw sa kahan-ayan kag pagkaeksakto sang mga pagkatrabaho sang aton kaugalingon nga planeta kag nag-isip-isip sang kabangdanan sini? Sa kinatapusan, ang labing madalum nga misteryo sa tanan: Sa ano nga pamaagi bala ang kinabuhi nagsugod? Ang aton bala komplikado, mahan-ay nga bug-os kalibutan simple nga naglupok kag natyempuhan lamang nga nangin ara? Ang walay kinabuhi nga butang bala aksidente nga nangitlog sing buhing organismo sa sulud sang mga minilyon ka mga tinuig, ukon ang tanan nga butang gintuga bala sa gilayon sang bug-os ka gamhanang manugdisenyo?

     Ang dimasayup nga Pulong sang Dios lamang ang makasabat sing eksakto sa sini nga mga pamangkutanon. Ang Dios nagtuga sa gilayon sang mga langit kag sang kalibutan. Ining perpekto kag malimpyo nga kalibutan, orihinal nga gin-okupar sang mga anghel, nangin magamong nagkalaguba sa nagasunud nga pagribuk ni Satanas batok sa Dios. Tungud sa grasya gin-ayo sang Dios ang planeta sa sulud sang anum ka adlaw para mapuy-an sang tawo. Ang tawo magasulbar sang sinaunang kasaysayan nga anghelong pagsinumpunganay pinaagi sa kabubut-on. Ton-i ang divine nga saysay sang ginhalinan sang bug-os kalibutan kag sang katawhan dira sa Pagtuga, Kinagamo, kag Pag-ayo.

Daniel

    DANIEL Sa kada panahon ang plano sang Dios para sa katawhan nagalakip sang partikular nga ordinaryong katawhan nga amo ang maghimo sang tumalagsahon: Nagapang- impluwensya sila sa kasaysayan kag nagahimaya sa Dios pinaagi sa paggamit sang divine nga mga kasulbaran agud malampasan ang kalisdanan. Ano bala ang nagahatag sang kasarang sa sining mga tumalagsahong mga tumuluo agud magpakita sang putling kaayo kag kaisog sa isa ka krisis? Nagasalig sila sa Ginoo kag nagapabakod sang ila mga kalag sang panudlo sang Bibliya.

      Si Daniel subong sina nga tawo. Sa idalum sang dako kaayo nga kabug-aton sang kapahamakan ang iya pagkamatutum kag pagdepende sa Ginoo nagpakilala sa iya bilang isa ka tawo nga may dungganong katuyoan sa kinabuhi. Ang Dios nagagamit sang preparadong mga tumuluo, kag ining Hudiyong aristokrata nangin espirituhanong preparado agud magbaylo sang Chaldean kag Persian nga mga Emperyo sa mga kuta sang kalig-on kag dungog sa dumaan nga kalibutan.

      Ang matutum nga serbisyo kag pag-uswag sa mataas nga katungdanan sa parehong Chaldea kag Persia nagpapwesto kay Daniel sa pinasahi nga posisyon agud pauswagon pa gid sing husto ang plano sang Dios para sa Israel. Matuud gid siya nga isa ka tawo para sa krisis. Sa kabilogan sang dako kaayo nga kalisdanan si Daniel wala gid bisan sa makaisa nagduhaduha sa divine nga palanan-awon. Ang iya kinabuhi nagpakita nga ang bisan sin-ong tumuluo nga naarmasan sang panudlo sang Bibliya sa kalag makahimo sang tumalagsahon sa tunga sang tawhanong kapahamakan.

Divine Guidance

      DIOSNON NGA PAGTUYTUY amo ang panudlo sa Bibliya nahanungud sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios para sa imo kinabuhi. Ang Dios nagatuytuy sa imo pinaagi sa pagpahayag sang Iya kabubut-on pinaagi sa diosnon nga pagbutyag. Wala sang tumuluo nga makahibalo ukon makahimo sang kabubut-on sang Dios luwas sa paghibalo sa Pulong sang Dios.

      Ang Bibliya nagpahibalo sang madamo nga mga sugo nga ginpahayag sa bilog kalibutan kon ano ang kabubut-on sang Dios kag indi ini para sa kada tumuluo. Ang iban nga mga tinutuyo sang Dios nga gin-aman para sa imo kaugalingon nga kinabuhi nga wala ginpahayag sang diritso sa Balaan nga Kasulatan ginakinahanglan nga mahibal-an halin sa panudlo sa Bibliya nga ara sa imo kalag. Halin sa paggamit sang panudlo sa Bibliya imo mahangpan kon ano ang gusto sang Dios nga hunahunaon mo, kon ano ang Iya gusto nga himoon mo, kag kon sa diin Niya ikaw gusto makadto.

      Subong sang kaugalingon nga tinugyanan ni Ginoong Jesu-Kristo, ikaw nagahalili sa pagpangatubang para sa Iya sang malampuson pagkatapos sang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuman sang kabubut-on sang Dios para sa imo kinabuhi. Ang pagtoon sang mga sugo, mga klaseklase, kag sang hanas nga mga pamaagi sang diosnon nga pagtuytuy nagahatag sa imo sang mga kinahanglanon ukon mga palatukuran agud sa paghimo sang Iya kabubut-on. Samtang nagapadayon ka sa pagtubo padulong sa espirituhanon nga pagkahamtong, mangin malaumon kag sigurado ka nga nahibal-an mo ang kabubut-on sang Dios para sa imo kinabuhi sa ano man nga tion kag sa idalum sang kada kahimtangan kag panghitabo.

The Divine Outline of History

Ang Divine nga Paglarawan sang Kasaysayan nakasilsil sa tinion kag ginpaathag sa Pulong sang Dios.
     Ang Dios nagahumlad sang Iya plano para sa katawhan bilang ang pagsugpon-sugpon sa makasaysayang mga panag-on. Ang pinasahi nga mga kalidad nagakilala sang kada kapanahonan bilang ang lain nga administrasyon ukon “pagdumala” sang divine nga grasya. Ang Dios mismo ang Iya kaugalingon wala gid nagabaylo. Ang Iya sunudsunud nga mga pagdumala nagaagum sang Iya walay pagbaylo nga katuyoan, nagapahayag sang Iya kaugalingon kag sang Iya perpektong himaya sa kada sitwasyon sang tawo.
     Ini nga libro nagarekord sang isa ka madramahon nga kasanag sa kay Jesu-Kristo, ang sentro sing pagtalupangud sa kasaysayan sang tawo. Ang bibliyanhong mga mando para sa karon nga panag-on, ang Panahon sang Simbahan, nagapaklaro sang papel sang Kristohanon sa kasaysayan kag sang iya pinasahi nga oportunidad para sa paghimaya kay Kristo.

Faith-Rest Life

      ANG KINABUHI SANG MAY PAGTOO NGA MAY KAPAHUWAYAN amo ang kinabuhi sang kalinaw kag paghidait nga gin-andam para gid sa imo subong isa ka tumuluo ni Ginoong Jesu-Kristo. Ini nga kinabuhi nagahatag sang panghulagway kag ginapakilala paagi sa tagsatagsa ukon sang sa kada tion nga kalinaw kag paghidait, kalipay, kag kalig-on. Apang sa ano bala nga pamaagi nga maangkon nimo ining hingpit nga kapahuwayan kon ginapalibutan ka sang kabug-aton, kalisdanan, kag malain nga mga panghitabo ukon kapildihan?

      Gusto sang Dios nga maghimo ka sang isa lamang ka butang—magsalig sa Iya! Magtoo sa Iya Pulong! Buylogi ukon simbogi ang mga saad sa Bibliya sang pagtoo! Kon nagsalig ka sa Iya sang dalagko nga butang nga Iya sigurado gid nga masangkap—ang kaluwasan, niyan, mahimo ka man magsalig sa Iya sang gagmay nga mga butang—ang mga kasulbaran sang imo mga suliran ukon mga palaligban.

      Kon gamiton kag himuslan mo ang batid nga pamaagi sang pagtoo nga may kapahuwayan, nagatindog ka sa hingpit kag malig-on nga tilindugan sang   Pulong sang Dios. Ang panudlo sa Bibliya mahimong isa ka buhi nga pagkamatuud sa kada panghitabo kag kaagi. Walay sapayan kon ano man bala ang nagakalatabo sa imo, walay sapayan kon ano kabudlay ukon kalisud sang imo mga palaligban, may ara ka “sang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga paghangup.”

Follow the Colors

     SUNDI ANG MGA BANDERA Sa bug-os nga mga panahon, ang organisasyon sang militar nakagamit sang sarisari nga mga tipo sang mga hayahay, ukon “mga bandera,” sa palibot nga diin ang mga sundalo puwede makatipon sa tunga sang kagamohan sang pakig-away. Ang singgit sa inaway, “Sundi ang mga bandera” nangin mando sa pag-ataki sang makamalatay nga pagpamusil batok sa kaaway, magpakig-away kag lambuton ang mataas nga kahimtangan—ang duug sang kadaugan.
   Si Jesu-Kristo ang kinataasan nga Komandante, nagatuytuy sang Iya mga batalyon sa espirituhanong pag-ilinaway. Iya ginabuklad ang pangrehimyentong mga bandera sing doktrina sang Bibliya kag nagatawag sang harianon nga rehimyentong pamilya sang Dios nga magsunud. Pinaagi sa ihibalo sing doktrina sang Bibliya nga nagapuyo sa kalag, ang tumuluo nagapanalakay didto sa duug awayan sang anghelon nga pagsinumpunganay. Bisan kon diin man ang mga bandera nagatuytuy, ang tumuluo nga nagasunud makasiguro sang espirituhanong kadaugan didto sa mataas nga kahimtangan kag makatipon sang tumalagsahong mga padya sa eternidad.

Freedom Through Military Victory

     Kahilwayan pinaagi sa Kadaugan sang Militar Mahimo bala nga ang isa ka tumuluo sa kay Jesu-Kristo magserbi sa iya pungsod subong isa ka sundalo, magpatay sang kaaway, kag sa amo man nga tion mangin isa ka maayo nga Kristohanon?  Mahimo bala nga ang isa ka tumuluo magpakamatarong bilang isa ka tigpamatok sa serbisyo militar?

         Ang Dios bala nagsupok sa Iya kaugalingon sa mga Kasugoan, “Indi ka magpatay” kag “Pildihon mo sila, dason gub-on mo sila sang bug-os?” Ang Bibliya nagasabat sini nga kritikal nga mga pamangkutanon.Ang Dios nagpasad sang isa ka palatukuran nga sa diin ang isa ka pungsod mahimo magbantay sang pagkalabaw nga kagamhanan sini, magpadayon sang kahilwayan sini, kag magprotekta sang pumuluyo sini sa mga kahadlokan sang pagpanakop sang tagagowa nga gahum. Ang alerto kag dedikado nga pwersa sang militar nagalikaw sa armadong pagsinumpunganay kag nagapamugong sang mapintas nga pagpanalakay. Apang kon ang kaaway nga tigpanalakay indi mapunggan, niyan ang militar kinahanglan magpangapin kag magprotekta sadtong mga indi makapangapin sa ila mga kaugalingon.

      Ang mga kalalakihan nga nagbutang sang mas mataas nga bili sa ila mga asawa, pamilya, mga abyan, kag pungsod kay sa ila kaugalingong mga kinabuhi nagapasiguro sang pagkalampuwas kag pagpadayon sang aton ginapakamahal nga kahilwayan. Subong sang si Ginoong Jesu-Kristo naghimo sang pinakadako nga paghalad sa tanang kasaysayan didto sa krus—ang pagkamatay agud nga ang katawhan puwede makaangkon sang kinabuhi nga walay katapusan—gani ang sundalo nagahalad sang iya panahon, sang iya kapalaran, kag kon kaisa sang iya kinabuhi agud nga ang iban puwede magkinabuhi sa kahilwayan. Atong iban sa aton nga amo ang mga tigbaton sang sining duha ka mahimayaong mga paghalad kinahanglan magtahod sang dako sa aton Ginoo kag Manluluwas Jesu-Kristo kag pasidunggan ang maisog nga mga kalalakihan nga amo ang nagsangkap sang kahilwayan pinaagi sa kadaugan sang militar. 

Giving: Gimmick or Grace

PAGHATAG amo ang pagpahayag sang pag-simba nga nagadumdum sing grasya sang Dios. Ang grasya amo ang kabug-osan nga mahimo sang Dios para sa tawo kag malig-on gihapon sa Iya kaugalingong karakter. Naluwas kita pinaagi sa grasya sang Dios, nagakinabuhi kita pinaagi sa grasya, kag nagahatag kita pinaagi sa Iya grasya.

     Ang magrasyahong paghatag nagasugata sang divine nga mga sulundan kag nagahimaya sa Dios. Ang magrasyahong paghatag nagakinahanglan sing pagpuno sang Balaan Espiritu kag nagapadumdum sing pagkahanas sa grasya, doktrina sang Bibliya nga nagapuyo sa kalag, kag sing putling gugma. Kon wala ining espirituhanong mga pang-engganyo, ang paghatag walay espirituhanong bili. Kasami gid nga ang Kristohanong paghatag napilitan pinaagi sa pagkakon-

syensya, pagkamabinatyagon, ukon naimpluwensya sing kapareho.

     Ang duha ka mga kapitulo sang 2 Mga Taga-Corinto amo ang labing pinasangkad nga mga dalanon sang Balaan nga Kasulatan sa konsepto sang paghatag. Ini nga libro nagasentro sa sining mga kapitulo nga nagapresenta sing mga aspeto sang grasya sang Dios, nagapaathag sing husto nga pang-engganyo kag panghunahuna para sa paghatag, kag nagalaragway sang magrasyahong paghatag, sa nahaunang simbahan.

God the Holy Spirit vs. The Sin Nature

 

       DIOS BALAAN ESPIRITU BATOK ANG MAKASASALA NGA KINAIYA amo ang walay untat nga pagsinumpungay sa sulud. Ang tagsa ka Kristohanon paagi sa iya kabubut-on magabuut kag magahukum kon sin-o bala ang magadumala sang iya kinabuhi sa bisan san-ong gintugot nga panahon. Ang makasasala nga kinaiya unay kag kabahin na sang pagkatawo sa tion sang pagkabun-ag. Tubtub nga kita nagakinabuhi nagahuput kita sini nga ginpanubli nga manugtuis kag manugpatalang sang aton mga kinabuhi, nga may sangputanan nga indi kita makatuman sa plano sang Dios. Apang ang katingalahan nga plano sang Dios mahimo na nga matuman. Ang indi makita nga pagpangalagad nga buluhaton sang Dios Balaan Espiritu lamang ang pwede makahimo sang Kristohanon nga pamaagi sang pagkinabuhi.

       Ini nga libro nagbukas kag nagpahayag sang madramahon nga kasaysayan ni Elias. Pagkatapos sang makagalahum nga espirituhanong kadaogan, nagpalagyo siya sa kahadlok tungud sang wala kamatuuran nga pagpamahog batok sa iya kinabuhi. Ang espirituhanong bayani nahimong bug-os nga walay gahum kag walay pulus. Ini nga manalagna sang Daan nga Katipan mabakod kag matin-aw nga naghulagway sang palatukuran nga magamit kag mapuslanon sa tagsa ka tumuluo sang Bag-ong Katipan. May ara masangkad nga kalainan sa tunga sang pagkinabuhi sa idalum sa pagdumala sang makasasala nga kinaiya kag ang pagdumala sang kinabuhi sa espirituhanon nga pagkamaabtikon kag pagkamakusganon sa idalum sang pagdumala sang Balaan Espiritu.  

Heathenism

 

       ANG PAGKADITUMULUO nagasabat sang mga pamangkot, “Ano bala ang hunahuna mo nahanungud sa mga tawo nga wala gid nakabati sang maayong balita nahanungud sa kaluwasan? Paano na lang ang karaan nga mga tawo nga nagapuyo sa layo nga tabok sang mga dulonan sang naglambo nga katilingban kag nagahambal sang mabudlay mahangpan nga mga hinambalan? Paano na lang ang mga tawo sa bisan ano nga katilingban ukon pamatasan nga wala gid sang kahigayonan nga makabati sang Ebanghelyo?”

       Indi gid malabyan ukon makalimtan sang Dios ang sigurado nga kabubut-on sang bisan sin-o. Nagasangkap Siya sang bugana nga kalig-onan sa diin ang tagsa ka tawo makabatyag sang Iya pagkaara. Mabuntog kag malampasan Niya ang tagsa ka mga balabag sa paglapnag sang Ebanghelyo sa mga tawo nga nagapangita sa Iya. Wala gid sang matago sa Iya grasya. Ang Iya nga mga kinaiya sang Dios nagapasalig sang kasangkapan sa pahibalo sang Ebanghelyo “bisan pa sa pinakalayo nga bahin sang duta.”  

Integrity of God

 

      Ang Pagkamatinud-anon sang Dios nagapasiguro sa katawhan nga ang hingpit nga pagsalig sa  perpekto nga Dios pirmi nahan-ay kag nadumalahan. Ang malig-on nga kabakod sang kinaiya sang Dios bug-os nga sa likod sang kada butang nga Iya ginahimo ukon ginasakdag. Ang tanang hiyas sang Iya kinaiya nagaporma sang isa ka malig-on, indi mabahinbahin nga kabilogan—ang Iya bug-os nga persona—kag ang kada hiyas nagainugyon sa pagpanghikot sa bug-os nga paghinangpanay para sa pinakadakong ikaayo sang tumuluo.
    Ang Dios pirmi nagaangkon sang pagkamatinud-anon subong bahin sang Iya walay ginsuguran kag walay katapusan, walay katubtubang, perpekto nga kinaiya. Ang pagkamatinud-anon sang Dios nasakupan sang duha ka divine nga mga hiyas—ang perpekto nga pagkamatarong kag ang hingpit nga katarungan. Ang divine nga pagkamatinud-anon nagapakigbagay sa divine nga gugma; nagahiusa sila sa pagporma sang isa ka perpekto, indi dapat lapason nga pamaagi sa diin ang Dios nagapatigayon sa katawhan pinaagi sa grasya. Ang grasya amo ang pagpahayag sang gugma kag pagkamatinud-anon sang Dios kag sang malig-on kag wala nagapauyon-uyon nga policy sang Iya katarungan. Ang divine nga pagkamatinud-anon nagapasiguro nga ang Dios sang gugma kag grasya indi mabinatyagon ni may ginaapinan ni diklaro sa bisan kay sin-o.
    Ang pagkamatinud-anon sang Dios nagapaathag sang pagkamatinud-anon sang Dios kag kon paano ini nagapanghikot sa bahin sang tanan nga mga Kristohanon, halin sa aton kaluwasan tubtub sa aton espirituhanon nga kinabuhi tubtub sa aton mga padya sa langit. Ang paghangup sa sining bibliyanhong pagtolon-an nagapaklaro sang katuyoan sa aton mga kinabuhi kag nagapaathag sang aton dalayawon kag matahum kaayo nga kaangtanan sa Dios nahanungud sang pagkamatarong kag katarungan.

Isolation of Sin

      PAGPAIN SANG SALA nagaguba sang panumbalik ukon pagliwatliwat sang pagkaunudnon nga naggapos sang madamo nga mga tumuluo sa ila nga mga nag-agi nga mga kapaslawan. Ang kasulbaran paagi sa grasya sang Dios tungud sa sala sang tumuluo amo ang panumbalik, sa tago ukon pag-isahanon mag-tuad ukon maghingalan sang imo mga sala didto sa Dios nga Amay. Ang panumbalik sa gilayon ukon hinali magatuman sang diosnong kapasaylohan, pagbalik ukon pagpuno sang Balaan Espiritu, kag ang pagbawi sang pagpakig-upod sa Dios. Pero bisan pa sina madamo nga mga tumuluo sa hinali nagagowa sa pakig-upod, nadakop ukon nalit-ag sa reklamo, sayup, kag pagkinadena sang mga sala sa panghunahuna, sa pamulong kag dayag nga mga sala. Samtang nagadugang ang ila kapaslawan, ang kapintas sang pagkaunudnon daw indi man malikawan.

      Sa ano bala nga pamaagi nimo gub-on ini nga pagliwatliwat? Pagpabulag sang imo kaugalingon halin sa ginpasaylo na nga sala! Kon ang Dios magpasaylo sang sala, indi na ini imo. Indi pag-angkona liwat ang lulan! Ang Dios nagpanas na sang imo sala! Ang pagbatyag sang pagkatublag sang tanlag ukon saypan, ang naandan nga pirmi pagbalikid, pagpangasubo, ukon pirmi nga pagbasol sa kaugalingon nagapadayon lamang sang imo kahimtangan sa pagkaunudnon. Kon ipain mo ang imo mga sala paagi sa “ginakalimtan atong mga butang nga tinalikdan,” mahimo ka “magpadayon’ sa mataas nga tilindugan ukon duug sang kadaogan sang espirituhanong pagkahamtong sa imo Kristohanon nga kinabuhi.

King of Kings and Lord of Lords

      Hari sang mga Hari kag Ginoo sang mga Ginoo Sin-o bala ining si Jesu-Kristo? Ngaa bala nga ining walay kasal-anan nga tawo ginpatay? Si Jesu-Kristo amo ang wala nagkunhod nga Dios samtang nagpaubus sang Iya kaugalingon subong matuud nga pagkatawo sa isa ka persona. Siya nag-abot agud mamatay subong halili, ang hingpit nga halad para sa makasasala nga tawo—ang solo nga pamaagi sang kaluwasan. Siya amo ang talagsahon nga Persona sang kalibutan, Hari sang mga hari kag Ginoo sang mga ginoo!

      Ang ginhulagway sa sini nga libro amo ang anum ka mga paghusay kay Kristo. Ang Iya talagsahon kag katingalahan nga kinaiya kag kusog sa atubangan sang masakit kaayo nga pagpaantos, ang Iya trabaho subong Manugpatunga sa tunga sang Dios kag tawo, ang kahulugan sang Iya pagkabanhaw. Siya sa karon nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay sa langit. Sa palaabuton Siya magahari sa bug-os nga kalibutan kag kita, subong mga tumuluo ni Kristo, mahimong bahin sang Iya matahum nga Ginharian.

Levitical Offerings

        LEBITANHONG MGA HALAD nagpakita sang persona kag trabaho ni Kristo sang wala pa Siya “nangin unod kag nagpuyo sa tunga naton.” Ining mga ritwal sang Hudiyo nagahatag sa aton sang isa ka bag-ong pagkilala sang aton dalayawon nga Manluluwas. Ngaa bala nga Siya amo ang “Kordero sang Dios”? Ngaa bala nga ang Iya pagluwas nga trabaho gintawag ang “dugo ni Kristo”

       Lima ka Lebitanhong mga halad nga ginpasad sa Levitico 1—6 ang nagatudlo sang importanteng mga doktrina nahanungud sang aton dako-kaayo nga kaluwasan kag sang hanas nga pamaagi sang pagpabalik sa temporaryong pagpakig-upod sa Dios pagkatapos nakasala. Sa pagkamatuud, ang kaluwasan nangin pirmi pareho sa kada henerasyon sang kasaysayan sang tawo—ang kinaugalingong pagtoo kay Jesu-Kristo subong nga Siya ginpahayag. Ang Lebitanhong mga halad amo ang pagpahayag sing Daan nga Katipan sang trabaho ni Jesu-Kristo didto sa krus.

     Henerasyon sa henerasyon sang mga tumuluo ang nagtoon sing doktrina sang Bibliya sa sini nga madramahong mga seremonya, kag samtang kita nagatan-aw sang trabaho sang aton Ginoo sa sining dumaan nga palanan-awon, aton ginapasangkad ang aton paghangup sa Pulong sang Dios. 

Mental Attitude Dynamics

       MAKAGALAHUM NGA PANGHUNAHUNA

 

       Hupti ninyo ini nga hunahuna, nga yara man kay Kristo Jesus.

                                                                        Mga Taga-Filipos 2:5

 

       Sa likod sang tagsa ka nawong ukon laragway amo ang panghunahuna, ang pamaagi sang panghunahuna. Kon ano ang inyo ginahunahuna amo kamo sina! Ang Dios nagasugo nga maghunahuna kamo sang palanan-awon nga halin sa Dios—ang hunahuna ni Kristo—ang palanan-awon ukon panghunahuna sa kinabuhi nga nakatukod sa dili magsayup kag masaligan gid nga Pulong sang Dios. Kon ang panudlo sa Bibliya ang katukuran sang inyo panghunahuna, magahuput kamo sang pagsalig kag kalig-on sa idalum sang tanan nga mga panghitabo, ang kahanasan sa grasya, ang kalipay sa sulud ukon sa kalag nga nagapamunga sang ikasarang sa pagkinabuhi, gugma, kag pakamaayo ukon bugay, kag sang matawhay nga panghunahuna sa katawhan.

Plan of God

       Ang Plano Sang Dios nagapahayag sang kasangkapan sang Dios para sa imo kaluwasan, ang iya katuyoan para sa imo pagkaara [kinabuhi] pagkatapos sang kaluwasan,   kag ang mga manggad nga iya ginabuhat para sa imo walay katapusan nga palaabuton sa langit. Sa tion nga magtoo ka kay Kristo sa dayon-dayon nagapakig-ambit ka sa iya kinabuhi kag dadangatan. Apan agud nga maagum mo ang katingalahan nga paghidait, kalipay, kag pagkahamuut ang Dios may ara ginplano para sa imo kinabuhi diri sa duta, kinahanglan ka magtoon sang panudlo sa Bibliya kag magtubo padulong sa espirituhanong pagkahamtong. Ang Bibliya nagapahibalo kag nagapaambit sa Pulong sang Dios sa imo agud nga ang hingpit nga kamatuuran mahimong talaksan kag sulundan sang imo tanlag, ang ginhalinan sang imo hunahuna, kag ang kabangdanan sang imo kinabuhi.

       Nagamhan sang Balaan Espiritu kag nasangkapan sang hinagiban sang panudlo sa Bibliya matuman mo ang imo dangatan agud mahimaya ang Dios. Madawat mo ang pinakamataas kag pinakamaayo nga iya naandam para sa imo. Ang imo nagapadayon nga espirituhanong pagtubo halin sa panudlo sa Bibliya sa imo kalag nagahimo kasarang para sa pagkinabuhi, para sa gugma, para sa kristohanong pagpangalagad, para sa pagpakamaayo, para sa kalipay.

       Ang Dios nagplano ukon nagmugna sang mga kapanahonan, ang hingpit nga plano labina para sa imo. Ang imo lang himoon amo ang pag-intiyende sang iya magrasyahon nga tanyag kag manghawid sa indi matupungan nga higayon para sa makahuluganon nga kinabuhi, katuyoan kag katin-awan.

Prayer

      Pangamuyo amo ang dako kaayo nga armas sang espirituhanon nga kinabuhi! Pinaagi sa pangamuyo may ara sa gilayon nga ganhaan didto sa kwarto sang trono sang Dios agud nga makapakighambal sang diritso sa Dios nga Amay. Apang agud nga makapangamuyo sang madalag-on, kinahanglan nga mahibal-an mo kon paano mangamuyo. Ang Dios nagtukod sang kinaunahang balaod para sundon mo. Gin-armasan sa sini nga mga pamaagi, makahimo ka sang sigurado kag malaumon nga pagpalapit sa trono sang grasya kag ipahayag ang imo pasalamat sa Dios, magpatunga para sa kaayohan sang iban, kag magpangabay para sa imo kaugalingong mga kinahanglanon.

      Ang Dios nagsugo sa imo nga “mangamuyo sing wala sing untat.” Gamiton ang gahum sang nagapadayon nga gamhanan kag madalag-on nga pangamuyo, may higayon ka sa pagbulig sa mga nagakinahanglan; agud nga mahimong kabahin sa buluhaton sang pangalagad sang mga pastors, misyonero, kag mga ebanghelista; agud magsakdag kag magluwas sang pungsod. Ang Dios nagasabat sang pangamuyo sa talagsahon kag mahandurawon nga pamaagi, apang sa kanunay agud nga ang Iya kabubut-on kag plano basi pa lang matuman.

Prodigal Son

      Ang Mausikon nga Anak nagbiya sa balay kag gin-usikan ang iya pinanubli sa patuyang nga pagpangabuhi. Ang magulang nagpuyo sa balay kag nagtrabaho gid sang husto. Sang ang mausikon nagpauli kag nagbalik sa iya amay, ang magulang nagsugon, nasina, nangakig kag nagpangasubo. Bisan pa sa indi pareho nila nga dalan padulong sa pagkaunudnon, ang ila mga sala indi makakuha sa ila halin sa kahimtangan sang ila pagkabun-ag. Sa makaisa nga anak, sa walay katapusan nga anak!

      Subong nga “natawo liwat” nga tumuluo, bisan pa nga makasala pareho sang mausikon, ukon pareho sang magulang, magapabilin ka nga dumalayong sakup sang pamilya sang Dios, apang madula mo ang imo umalagi nga pakig-upod sa Dios.  Sa pagsulbar sini nga gamo, ang Dios nagsangkap sang yano, sa pamaagi sang grasya—ang panumbalik—agud nga ang imo mga sala pagkatapos sang kaluwasan mapatawad kag mabawi mo ang pakig-upod kag magpadayon sa Kristohanon nga kinabuhi.

      Si Jesus nagtudlo sini nga parabola ukon paanggid sang mausikon nga anak sa nagapalamati nga may kaugalingong pagkamatarong nga mga balaodnon nga nagtampalas sa mapatuyangon nga mausikon kag nagadayaw sa balaan–kay sa-iya nga amo ang magulang. Apang bisan pa sina, nalabyan kag wala nila mahangpan ang bug-os nga mensahe! Apang tanan nga nagtoo kay Jesu-Kristo pinaagi sa pagtoo lamang nahimong dumalayon nga anak sang Dios. Sa makaisa nga sakup sang pamilya, ang bisan sin-o nga tumuluo mahimo magbawi sang iya Kristohanon nga kinabuhi halin sa pagkaunudnon kag makabalik sa pakig-upod sa Dios.

Pursuit of Happiness

      Ang Pagpangita sang Kalipay Ang Balaan nga Kasulatan nagapahayag nga si Haring Solomon “mas bantugan kay sa tanan nga mga hari sang kalibutan sa mga manggad kag kinaalam.” Halin sa tiposo nga trono nga gintaptapan sang puro nga bulawan, siya nagdumala sang mauswagon nga ginharian sang Israel. Ang iya halangdong dalayawon kag pagkautukan nga pagkamangin-alamon nabantog sa bilog nga dumaang Near East. Dalagko kaayo nga mga kamanggaran, malahalon nga mga butang, kag malaka nga mga sapat kaangay sang mga ape, kag mga peacock nga nagpatahum pa gid sang iya dungganong lagwerta, apang bisan sa tanan sini si Solomon wala gid sang kalipay. Ngaa bala nga wala?

     Sa sulud sang indi mapat-ud nga panahon, si Solomon nalipat sang divine nga ginhalinan sang iya kauswagan. Ang dakong pagkawalay kalipay nag-abot sa iya kinabuhi samtang siya nagpalayo sa Ginoo, kag nag-umpisa sa isa ka pagpangita sang kalipay agud pun-an ang espirituhanong pagkahaw-ang. Tungud sang pagkataranta kag pagkawalay bunga sang pagpanghalughog ni Solomon nagaabot ang isa ka nagapangumbinsi nga mensahe para sa aton: ang mensahe sang “mga ape kag mga peacock.” Ang peacock kaupod ang iya mahinambugong pagparada kag ang ape kaupod sang iya gahum nagrepresenta sang tagsa ka kalingawan, tagsa ka paaliwansan, tagsa ka posible nga paninguha agud makatukib sang kalipay nga nahamulag sa plano sang Dios. Subong nga sa kadugayan nadiskubrihan ni Solomon, nga pinaagi lamang sa pagpakig-upod sa Dios kag sa pagpangita sang Iya Pulong makahimo ang tumuluo mag-agum sang kabakod, pagka-kontento sang kalag, kag sang isa ka tinuud kag mapinadayunon nga kalipay.

Rebound and Keep Moving!

      PANUMBALIK kag MAGPADAYON! amo ang yabi nga nagaabri sa Kristohanon nga pamaagi sang pagkinabuhi. Pagkatapos sang kaluwasan ang makasasala nga kinaiya nagapabilin nga isa ka walay kalooy nga kaaway, nagatintal sa tumuluo nga magpakasala kag magakinabuhi sa pagkaunudnon. Kon ang tumuluo makasala, ang pakig-upod sa Dios maguba, ang pagpuno sang Balaan Espiritu mawala sa sulud sina nga panahon, kag ang espirituhanong paglambo mauntat.

      Ang panumbalik amo ang pinakayano apang ang labing indi matoohan nga panghunahuna sa espirituhanong kinabuhi. Ang panumbalik nagabuntog sang sala. Ang sayup, kaakig, paghinulsul sa nag-agi nga mga kapakyasan mawala sa pagkahibalo nga ang Dios nagapatawad kag nagakalimot sa tanan nga nag-agi nga mga sala. Ang panumbalik amo ang aton agihanan agud makasulud sa mahanuut nga pakig-upod sa Ginoo, ang ganhaan padulong sa diosnong gahum sa aton mga kinabuhi, ang aton lisensya ukon katugotan agud makapangalagad sa Ginoo. Ang panumbalik nagaabri sang ganhaan padulong sa katingalan kag talagsahong kahilwayan nga ang grasya sang Dios nagatanyag sa kada tumuluo ni Jesu-Kristo.

Reversionism

REBERSIYONISMO Ngaa bala nga ang mga tumuluo kon kaisa nagabuhat sing kaangay sang mga ditumuluo? Naluwas gid bala sila? Huo, kon nagtoo sila kay Jesu-Kristo naluwas sila sa sulud sang bug-os nga erternidad! Apang ang bisan sin-ong Kristohanon nga kinaandan na nga nagaribuk batok sa plano sang Dios ara sa rebersiyonismo, ang espirituhanong pagkagaruk nga natabo pinaagi sa nagapadayon nga pagkaunudnon kag pagsikway ukon pagpatumbaya sang doktrina sang Bibliya. Ang rebersiyonismo nagapaathag kon ngaa ang mga tumuluo nagailog sa mga ditumuluo. Dira sa rebersiyonismo ang sala mangin ang pamaagi sang pagkinabuhi. Apang, ang Dios sa Iya grasya pirmi gid nagasangkap sing pamaagi sang pagbawi.

             Likawi ang mga siud sang rebersiyonismo pinaagi sa panumbalik kag sang padayon nga espirituhanong pagtubo. Pinaagi sa doktrina sang Bibliya sa imo kalag makilala mo ang pagkalain sa tunga sang tawhanong palanan-awon, ang pagpahayag sang malademonyong pagka-mangin alamon ni Satanas, kag sang divine nga palanan-awon, ang pagpakita sang paminsaron ni Kristo. Imbis nga mag-isol sa rebersiyonismo, mag-abante kag lambota ang tinutuyo, ang kinabuhi nga may maayo kaayo nga grasya!

Satan and Demonism

Si Satanas kag Ang Demonyonismo Sang wala pa magsugod ang kasaysayan sang tawo, si Satanas kag ang iya mga anghel nanulsol sang pagsinumpunganay sa espirituhanong ginsakupan nga nagapadayon sa sini mismo nga tion. Ang drama sang sini nga espirituhanong pag-ilinaway nagahagunos sa bug-os nga mga pahina sang Bibliya halin sa Genesis pakadto sa Bugna. Ang katawhan gintuga agud magsulbar sining sinaunang pagsinumpunganay, apang si Satanas kag ang dimakit-an nga dakong grupo sang demonyo nga iya ginamandoan indi magaantos sang kapiyerdihan nga walay grabe kaayong pagpaninguha.

         Ang isa ka taktika nga ginagamit ni Satanas amo ang nagkasarisari nga mga aspeto sang demonyohong aktibidad, nga nagsalot sa katawhan sugod pa sang pagpakasala ni Adan. Ang demonyonismo nagabulag sa mga ditumuluo sa Ebanghelyo, nagaawat sang mga tumuluo sa espirituhanong pagkinabuhi, kag nagapamahog sang mga pungsod sa divine nga paghukum. Yadtong mga ignorante ukon nalibog nahanungud sa tuso nga mga istratehiya ni Satanas mangin mahapos nga biktima. Ang Bibliya maathag nga nagapahinumdum batok sa pagpanghaylo ukon pag-upod-upod sa bisan anong porma sang demonyonismo.

       Ang kritikal nga mga pamangkutanon nagagowa: Paano bala ang katawhan masiud sa demonyonismo? Ano bala ang pag-impluwensya sang demonyo? Sin-o bala ang magamhan sang demonyo? Matuud bala ang eksorsismo? Paano bala makaprotekta ang tumuluo sang iya kaugalingon sa demonyo. Ang Bibliya lamang ang makasabat sini nga mga pamangkutanon kag makakuha sang pagkalibog.

Slave Market of Sin

      Tiyanggihan sa Ulipon Sang SALA Nagahunahuna kita sang aton kaugalingon subong hilway, apang natawo kita sa indi malikawan nga pagkaulipon—nagapos sa sala. Subong sakup sang katawhan ara kita sa sulud sang tiyanggihan sa ulipon sang sala, wala sang mahimo agud sa pagtubus sang aton mga kaugalingon. Nagsulud kita sa kalibutan nga may makasasala nga kinaiya, nahamulag sa Dios kag wala sang gahum sa pagtukod sang kaangtanan sa Iya. Wala kita sang paagi agud sa pagluwas sang aton mga kaugalingon halin sa pagkabinilanggo ukon pagkaulipon sang aton pinanubli nga pagkamahigko ukon pagkatampalasan.

      Bisan pa man sina, ang magrasyahong plano sang Dios para sa katawhan nagakinahanglan sang manluluwas, sang isa ka manunubus—ang Ginoong Jesu-Kristo---agud magbakal sang aton kahilwayan halin sa tiyanggihan sang ulipon. Si Kristo amo lamang ang tawo nga angayan agud maghimo sang subong nga pagbakal. Ang solo nga kinahanglanon para sa walay katapusan nga pagpalingkawas halin sa tiyanggihan sa ulipon sang sala amo ang pagtoo lamang sa kay Kristo lamang.

Tongues

Mga Dila “pagauntaton na.” Ang mga pagtuis naglapnag na sa karong panahon sang pagka-Kristohanon nga nagahimo sini nga isa sa labing sobra ka ginadiskusyonan nga mga pahayag sa Bibliya. Mga minilyon ka mga tumuluo sa karon nga panahon nagapamatuud sa paghambal sing lenggwahe nga indi nila mahangpan subong isa ka pagpakita sang baptismo sang Balaan Espiritu kag ebidensya sing mas mataas nga relasyon sa Dios. Ang pagpahulag sang laragway kag kapagsik sang ila ginapakita nakasulud sa mga denominasyon kag mga sekta sa bug-os nga kalibutan sang Kristohanon.

                Ang espirituhanong dulot nga mga dila, nga gintagna ni Isaias, amo ang gindisenyo para sa isa ka partikular nga divine nga katuyoan—ang tanda nga patunda para sa Israel nahanungud sa malapit na lang gid matabo nga pungsudnong pagkawasak. Ini nga dulot, ginhatag sang Balaan Espiritu sadtong Adlaw sang Pentekostes A.D. 30, puwede mangin ang klaro nga tanda sing espirituhanong kapaslawan sang Israel kag sang malapit na lang gid matabo nga divine nga paghukum, kag magaanunsyo man sang bag-ong Panahon sang Simbahan. Apang ini bala nga espirituhanong dulot nagapanghikot pa sa karon nga panahon?

                Ang kinatapusang awtoridad para sa pagsulbar sang teyolohiyanhong makalibog nga pamangkutanon nahanungud sang mga dila amo ang indi masayup nga Pulong sang Dios. Ang makinaugalingong paminsaron kag pagkamabinatyagon nagapatalang kag nagapalubog sang kamatuuran sing doktrina sang Bibliya. Ang may kaangtanan lamang nga mga dalanon halin sa Balaan nga Kasulatan, nga ginbadbad sing hgusto kag ginpakahulugan sing husto, ang makabutyag sa tumuluo sing kamatuuran nahanungud sang mga dila. 

Trinity

      Ang Tatlo ka mga Persona sa Isa ka Dios amo   ang   panudlo  sa Bibliya nga talagsahon para sa Pagka-Kristohanon. Wala sing iban nga pagtoo, relihiyon, sekta, ukon pilosopiya ukon kinaadman sa pangatarungan nga ginapasiugda ukon nagaawhag sang isa ka Dios kag nagapahayag nga ang Dios Tatlo-sa-Isa. Ining dayag ukon matin-aw nga daw-sumpaki wala nagakahulugan nga may ara ‘tatlo ka dios sa isa,’ apang may ara isa ka Dios subong tatlo ka mga persona nga katupong, pareho nga walay utlanan ukon kinutuban, kag pareho nga walay sinugdan kag walay katapusan, ang tanan nagaangkon sang pareho nga kinahanglanong kinaiya. Ang Dios isa sa kinaiya, apang tatlo sa mga persona.

      Ang Tatlo ka mga Persona sa Isa ka Dios indi sa hunahuna lamang nga teyolohiya, apang isa ka mabansayon nga panudlo sa Bibliya nga kinahanglan ninyo maintiyendihan kag matungkad. Ang inyo pag-intiyende sa plano sang Dios nga Amay nag-andam para sa inyo nga mag-iwag sang inyo dadangatan samtang buhi pa diri sa kalibutan kag sa walay katapusan. Ang inyo pag-intiyende sang Balaan Espiritu magatudlo kag magatuytuy sang inyo panghunahuna sa pagpuyo sa Kristohanong pagkinabuhi. Sa pagkilala kag pag-intiyende lamang sang matuud nga Bibliyanhong panan-aw ukon panghunahuna sang Tatlo ka mga Persona sa Isa ka Dios mahimo ninyo mahigugma ang Dios, magtubo sa pagkaespirituhanon, kag magatuman sang inyo gid kaugalingon nga espirituhanong kinabuhi.

Victorious Proclamation

      Pagpahayag sang Kadaugan Ang labing pinasahi nga pagpamatuud sang kasaysayan nahanungud sang Maayong Balita nga nahitabo sang indi lang madugay pagkatapos sang pagkabanhaw ni Jesu-Kristo halin sa lulubngan. Si Kristo nagsugod sang talagsahon nga biyahe agud maghimo sang “pagpahayag sa mga espiritu sa bilanggoan.” Sin-o bala ini nga mga espiritu? Ngaa kag diin bala sila ginbilanggo?

      Ang mga espiritu amo ang “mga anak sang Dios” sang Genesis 6, ang mga alagad ni Satanas, nga nagpalakat sang gira sa mga katilingban sang wala pa ang Anaw agud punggan ang pagkari ni Jesu-Kristo sa diin pinaagi sini ang Dios magtuman sang Iya saad sang kaluwasan. Sang ang Dios naghukum sang duta pinaagi sang Anaw sa bug-os nga kalibutan, Iya ginbilanggo ining mga makasasala nga mga demonyo sa Tartarus.

      Ang pagpahayag ni Kristo sang Iya kadaugan didto sa krus nagtingog sang mabaskog didto sa ganhaan sang impiyerno. Ang nabanhaw nga si Kristo amo ang makit-an nga pamatuud sang mga nabilanggo nga mga demonyo sang ginsinggit ang kapaslawan kag kapildihan sang pamaagi ni Satanas. Si Jesu-Kristo nagbayad sang silot tungud sang sala agud nga ang bisan sin-o pwede magpahayag sang pagtoo sa Iya kag magsulud sa kaangtanan sa Dios sa bug-os nga walay katapusan.

Witnessing 

      Pagpanaksi amo ang pagpahayag sang maayong balita sang kaluwasan, ang Ebanghelyo ni Jesu-Kristo sa mga wala sang pagtoo nga kalibutan. Apang ini bala katungdanan kag katungud nga gintigana   para lamang sa pastor, misyonero, kag ebanghelista? Sa pagkamatuud indi! Ang tagsa ka tumuluo may katungdanan sa pagpahayag sang Ebanghelyo sa nawala kag himalatyon nga kalibutan.

      Ano bala ang ginasugid mo sa mga ditumuluo nahanungud kay Kristo? Kinahanglan ipaathag mo kon ano ang Iya ginbuhat didto sa krus sa kon ano nga pamaagi ang bisan sin-o makabaton sang Iya indi mapaanggid nga regalo. Ang imo matuytuyon nga palatukuran amo ang pagtoo lamang sa kay Kristo lamang.

      Ikaw ang katuyoan sang pagpakigkita sa pagpangita sang ditumuluo para sa kahulugan kag katuyoan sa kinabuhi. Kon wala sang pagtoo kay Kristo kag sang sa walay katapusan nga palaabuton, sa kinatapusan ang iya kinabuhi walay kahulugan. Kon ang hinigugma, abyan, ukon bisan ang langyaw magtoo kay Kristo subong Manluluwas tungud sang imo pagpahayag sang Ebanghelyo, maagihan mo ang indi mapahayag nga padya sa pagpangalagad sa aton Ginoo pinaagi sa pagpanaksi.

bottom of page