top of page

DOWNLOAD VISAYAN BOOKS

Angelic Conflict


        ANG ANGHELANONG AWAY nagaulbo palibot kanato.  Kini dili usa ka kalibutanong gubat.  Kini usa ka gubat nga gawas sa kalibutan—usa ka dimakitang pakiggubat tali sa mga puwersa ni Satanas ug sa mga puwersa sa Dios.  Sa katapusan ang Dios modaog.
    Una pa kaayo sa pag-abut sa tawhanong kasaysayan, si Satanas sa kaarogante mirebelde batok sa iyang Magbubuhat. Siya mitinguha sa paghimo sa iyang-kaugalingon “sama sa Labing Hataas” ug mirekluta sa usa-sa-tulo sa mga anghel sa pagsunud kaniya.  Ang Dios sa makatarunganon misilot ni Satanas ug sa iyang nalaglag nga mga anghel sa paggugol sa eternidad didto sa linaw sa kalayo. Si Satanas miapelar sa sentensiya, nagreklamo sa pagkadimakiangayon—nagpangutana og unsaon sa usa ka mahigugmaong Dios nga makatambog sa Iyang mga binuhat ngadto sa impiyerno.  Planeta nga Kalibutan karon mao ang panggubatan diin si Satanas nagatinguha sa paglupig sa Dios, pagpamatuud sa paghukum nga dimakiangayon, ug pagsanta sa pagpatuman sa iyang sentensiya.  Si Satanas dili mosinati og pagkapildi nga walay usa ka mapintas nga pakigbugno.
    Ang Dios mibuhat sa tawo sa pagsulbad niini nga anghelanong away.  Tawhanong kabubut-on mao ang taliwala sa kalihukan sa firestorm.  Ang tawo ba mopili sa grasya nga plano sa Dios sa kaluwasan o mosunud sa arogante nga sistema ni Satanas?  Pinaagi sa gawasnong-kabubut-on nga mga desisyon sa katawhan, ang Dios nagapamatuud ngadto ni Satanas sa Iyang perpekto nga hustisya ug gugma sa makadaghan. 
    Isip mga magtotoo, kini kinahanglan nga kita magsabut niini nga espirituhanong pakiggubat nga nagapalibot kanato.  Si Satanas nagagamit sa matag lit-ag sa iyang mando sa pagdiskaril ug pagdaot-sa-dungog niadtong kinsa anaa ni Kristo.  Para sa atong depensa, ang Dios nakasangkap sa usa ka dimabangbang nga bintaha diha sa usa ka gamhanan nga armadora sa espirituhanong kalasag.  Pinaagi niini kita makasugakod sa “nagadilaab nga mga misel sa usa ka daotan” ug mahimong mga bayani diha sa dimakitang gubat.  Ang Dios nahimaya samtang kita magkandado sa mga panalipod ug magbarog nga malig-on diha sa Iyang gahum ug Pulong.  

Anti- Semitism

      Kontra-Semitismo  maoy  usa  ka  hawud-nga-lihok  sa  mabudhiong  daotan.    Ang  dimatapos  nga  Hudiyo  nga  mga  panglutos  magtino  sa  gidasig-ni-Satanas  nga  antagonismo  ngadto  sa  piniling  katawhan  sa  Dios. Ang  kasaysayan  nagamatuud  sa  magub-anong  epekto  sa  maong  bangis  nga  kamapihigon.

       Ang  bibliyanhong  paghulagway  niining  daotan-kaayo  nga  pagkadili  makaantos  nagapaila  sa  divine  nga  hustong-panan-aw  ug  kasulbaran  ug  nagalatid  sa  plano  sa  Dios  para  sa  Hudiyo  sa  katibuk-an  sa  tawhanong  kasaysayan.    Diha  sa  dikondisyonal  nga  mga  kasabutan  ngadto  sa  Israel,  ang  Dios  nagagarantiya  nga  ang  Hudiyo  molungtad  bisan  pa  sa  mabangis  nga  pagtagad.    Busa,  Siya  nagasilot  sa  kontra-Semitismo  isip  usa  ka  pagsukwahi  sa  Iyang  labawng-kamandoan  nga  pagbuut  ug  katuyoan.           Walay  usa  unta  sa  bisan  kanus-a  ang  mahimong  masalaypon  niining  malimbungon  nga  pagpihig.    Divine  nga  paghukum  ug  bug-os  nga  kadaot  mao  ang  katapusang  dadangatan  sa  mga  tawo  o  mga  nasod  nga  magbuhat  og  kontra-Semitismo—sa  nangaging-panahon,  pagkakaron,  ug  umaabot.  

Armageddon

   
     ARMAGEDDON Diha sa usa ka adlaw apan sa umaabot ang Israel mahimong taliwala sa kalihukan sa katapusan, labing makalilisang nga panagbangi ang kalibutan sukad makakita.  “Armageddon” sa tinuud mao “ang gubat nga motapos sa tanang mga gubat!” 
    Tungud sa waykaparehas nga mga saad sa Dios ngadto sa Israel, si Satanas mipasiugda og pagkamabatukon ngadto sa mga Hudiyo sa katibuk-an sa kasaysayan.  Diha sa usa ka katapusang buhat sa kangil-ad, siya nagadala sa dungan sa upat ka dagko, satanasnong-nadasig, hentil nga mga imperyo sa pagpoo niining gamay-kaayo nga nasod.  Ang Israel maoy nalibotan, naputol, naaktohan diha sa usa ka waypaglaum nga sundalonhong sitwasyon pinaagi niining daghan-kaayo nga mga kasundalohan.
    Ang mga Hudiyo aduna lamang usa ka kaluwasan.  Ang ilang Mesiyas, ang Ginoong Jesu-Kristo, mobalik sa kalibutan sa pagpakig-away para kanila.  Diha sa pagdaog Siya mopildi sa mga puwersa nga gihan-ay batok sa Israel, mopapahawa ni Satanas isip ang magmamando niining kalibutana, motukod sa Iyang sa milenyo nga gingharian, ug motuman sa Iyang mga kasabutan uban sa Israel.

Barrier

    ANG BABAG dili-maagian ug dili-mabuntog.  Walay tawo nga makaguba niining ali.  Ang katawhan gipanganak sa sayup nga bahin sa babag, walay paglaum nga nahimulag gikan sa bisan unsang relasyon uban sa Dios.

     Ang Dios kanunay nahibalo nga ang tawo pinaagi sa iyang negatibong kabubut-on magpahilayo sa iyang kaugalingon gikan sa iyang Magbubuhat.  Ang sangputanan, sa milabay nga eternidad ang Dios nga Amahan mihimo og hingpit nga plano sa pagtangtang sa babag.  Siya mipadala sa Iyang Anak, Jesu-Kristo, para pagahukman sa atong mga sala didto sa krus, pagdala sa tawo gikan sa daotang buut ngadto sa kalinaw uban sa Dios.

      Bisan nga si Jesu-Kristo mitangtang sa babag, ang imong relasyon uban sa Dios nagdepende kanimo.  Usa ka isyu lamang ang nagpabilin:  Unsay imong hunahuna ni Jesu-Kristo?  Usa lamang ka desisyon ang nagbuwag kanimo gikan sa Dios.  Kon ikaw mitoo ni Kristo, ikaw nakalabang sa linya sa pagkabulag ug nakadawat sa gasa sa Dios nga walay-katapusang kinabuhi.

Blood Of Christ

     ANG DUGO NI Kristo nagsumpay sa Bag-ong Testamento uban sa Karaang Testamento. Ang Dios mimando sa mananap nga mga sakripisyo sa Israel nga motimaan-daan sa pagluwas nga buhat sa gisaad nga Manunubos.

     Sulud sa gatosan ka katuigan, ang inosenteng mananap simbolikanhong midala og sala sa makasasala. Sa dihang si Kristo miabut isip ang katinuuran, ang saad maoy natuman. Siya nahimong “ang Nating Karnero sa Dios kinsa nagtangtang sa sala sa kalibutan.”

     Para sa pipila  ang  dugo  ni  Kristo  gisumpay  uban sa  usa ka  tibuuk-kinabuhing emosyonal nga  mga kasinatian. Sila midako uban ang idiya nga adunay usa ka espesyal nga gahum diha sa pulang likido nga mituyok pinaagi sa mamatay nga lawas ni Jesus. Kini nga mistisismo maoy dili bibliyanhon! Ang “dugo ni Kristo” maoy usa ka kaamgiran para sa Iyang espirituhanong kamatayon diha nga Siya midawat sa paghukum nga mitangtang sa silot sa sala.

Canonicity

    Pagkanonisar sa tin-aw nagahulagway sa divine nga inspirasyon nga mimugna sa Bibliya.  Ingon nga pinadayag sa Dios, ang Bibliya mao ang labing malukpanong gibasa, ang labing may-impluwensiya, ug ang labing malahutayong libro sa tibuuk-panahon nga namantala. Pagkanonisar nagatubag sa daghang makapalibog nga mga pangutana: Sa unsang-paagiha ang Bibliya napreserbar latas sa mga siglo?  Ang Apocrypha ba sa tinuud usa ka kabahin sa Pulong?  Unsa ang Dead Sea nga mga Linukot-nga-basahon? Para sa estudyante sa doktrina sa Bibliya, ang usa ka kahibalo sa makasaysayanong pagkaporma sa Pulong sa Dios maoy usa ka tinubdan sa kalig-on sa pagpanalipod batok sa daghang mga ataki diha sa pagkatinuud ug awtoridad sa Bibliya.

Christian Integrity

    Kristohanong Integridad mao ang kusog sa nag-abante nga magtotoo. Integridad nagakahulugan og kalubos sa karakter, kamasubayon sa pulong ug binuhatan, higpit nga pagsunud sa usa ka lagda sa mga bililhong-butang.  Ang Kristohanong integridad nagagikan sa pagpuyo pinaagi sa Pulong sa Dios.
    Kining libroha nagatanyag sa Kristohanong paagi sa kinabuhi isip usa ka lig-ong panaghiusa.  Ang matag bibliyanhong mando para sa magtotoo nagapadayag og usa ka aspeto sa grasya sa Dios, apan ang tanan sa Iyang mga pagsangkap sa grasya maglihok sa dungan ingon nga usa ra ka sistema sa gahum ug gugma.
    Pinaagi sa pagsabut sa plano sa Dios ingon nga usa ka gilangkub nga sistema, ang magtotoo makasubay sa tanang mga sugo sa Dios.  Siya makalikay sa mga pagtuis nga maggikan sa pagkuha sa paborito nga bibliyanhong mga prinsipyo gawas sa ilang pangdoktrina nga konteksto.  Walay parte o mga parte sa sistema sa Dios nga molihok sa epektibo kon gibulag gikan sa sistema isip usa ka tibuuk.  Ang magtotoo kinsa nagapuyo sulud sa sistema sa gahum ug gugma sa Dios adunay Kristohanong integridad.

Christian Suffering

    Kristohanong Pag-antos nagatanyag sa bibliyanhong panahum labot sa pag-antos.  Ngano man ang mga Kristohanon makasinati og kasakit, kabalaka, ug kaguul?  Unsaon man sa Dios pagbalhin sa pagtunglo ngadto sa panalangin?  Kini nga mga pangutana matubag sa tagsatagsa gikan sa mga Kasulatan.
Ang pagsabut sa mga rason sa Dios mahitungud sa pag-antos nagasangkap sa magtotoo sa pagdala sa kalisdanan.  Siya makat-on sa pag-ila ug sa pagpapas sa kaugalingong-minugna nga kagul-anan, nga sukad masukad mao ang labing sagad nga matang sa tawhanong kapaitan.  Siya makat-on usab sa paglikay og divine nga silot.  Ang labing importante, siya nagasugod sa pagkasabut sa gamhanang mga bahandi nga gikahatag sa Dios kaniya alang sa pagsulbad og mga problema.  Ang iyang makanunayong paggamit niining dimakita nga pangsulbad-sa-problema nga kahimanan ilalum sa kalisud nagapatulin sa iyang espirituhanong pagtubo ug nagapahimaya sa Dios sa kinatas-an.
Walay pag-antos sa kinabuhi nga labaw pa kay sa plano sa Dios.  Ang Kristohanon kinahanglan maghuput sa usa ka hingpit nga pagsabut bahin sa pag-antos alang sa paglahutay ilalum sa kalisud ug sa pag-uswag ngadto sa espirituhanong pagkahamtong.              

Creation, Chaos and Restoration

     PAGBUHAT, KAGULIYANG, UG PAG-AYO Kinsa ang wala makatutok didto sa kabitoonan diha sa usa ka hayag nga gabii ug nahibulong diha sa gigikanan sa uniberso?  Kinsa ang wala matingala sa han-ay ug hustong mga pagbuhat sa atong kaugalingong planeta ug mipalandong sa iyang hinungdan?  Sa katapusan, ang kinadak-ang halawum nga misteryo sa tanan: Giunsa pagsugod sa kinabuhi?  Ang ato bang dinaghandaghan, mahan-ay nga uniberso sa yanong mibuto ngadto sa pagkaanaa pinaagi sa kahigayonan lamang?  Ang waykinabuhi nga butang ba sa sinalagma nangitlog og buhing mga organismo labaw sa minilyon ka katuigan, o mao ang tanang butang gibuhat dayon pinaagi sa usa ka omnipotent nga tigdisenyo?

      Ang dimasayup nga Pulong sa Dios lamang sa tukmang nagtubag niining mga pangutana.  Ang Dios dayon mibuhat sa kalangitan ug sa kalibutan.  Kini nga karaang kalibutan, sa orihinal nga gipuy-an sa mga anghel, nahimong usa ka nagkaguliyang nga kadaot og nagsunud sa pag-alsa ni Satanas batok sa Dios.  Diha sa grasya ang Dios miayo sa planeta sulud sa unum ka mga adlaw para sa tawhanong puy-anan.  Ang tawo maoy mosulbad sa una-sa-kasaysayang anghelanong away pinaagi sa kabubut-on.  Pagkat-on sa divine nga pagbatbat sa gigikanan sa uniberso ug sa tawhanong kaliwatan diha sa Pagbuhat, Kaguliyang, ug Pag-ayo.   

Daniel

 

       DANIEL Diha sa matag kapanahonan ang plano sa Dios alang sa katawhan nagalakip og kasaligan nga ordinaryong katawhan kinsa magbuhat sa talagsaon: Sila may-impak sa kasaysayan ug maghimaya sa Dios pinaagi sa paggamit og divine nga mga kasulbaran alang sa paglabang sa kalisdanan.  Unsay nagapatakus niining talagsaon nga mga magtotoo sa pagpakita sa kaligdong ug kaisog taliwala sa krisis?  Sila may pagsalig diha sa Ginoo ug maglig-on sa ilang mga kalag pinaagi sa doktrina sa Bibliya.

       Si Daniel ang mao nga lalaki.  Ubus sa hilabihang kabug-at sa katalagman ang iyang pagkamatinumanon ug pagsalig diha sa Ginoo mipaila kaniya isip usa ka lalaki nga may halangdong katuyoan sa kinabuhi.  Ang Dios nagagamit sa andam nga mga magtotoo, ug kining Hudiyo nga aristokrata andam sa espirituhanon alang sa pag-usab sa Chaldean ug Persian nga mga Imperyo ngadto sa mga balwarte sa kalig-on ug dungog sa karaang kalibutan.

       Matinuurong serbisyo ug promosyon ngadto sa taas nga katungdanan sa pulos Chaldea ug Persia mibutang kang Daniel diha sa talagsaong posisyon alang sa pagpadayon pag-uswag sa plano sa Dios alang sa Israel.  Siya ang tinuuray nga lalaki alang sa krisis.  Sa katibuk-an sa dako-kaayong kalisdanan si Daniel wala gayud bisan makausa miatras-abante gikan sa divine nga panglantaw.  Ang iyang kinabuhi milarawan nga si bisan-kinsang magtotoo nga armado sa doktrina sa Bibliya sulud sa kalag makahimo sa talagsaon taliwala sa tawhanong kalit-nga-kalisdanan.

Divine Guidance

     Divine nga Paggiya mao ang doktrina sa pagdeterminar sa kabubut-on sa Dios para sa imong kinabuhi.  Ang Dios naggiya kanimo sa pagpahibalo sa Iyang kabubut-on pinaagi sa divine nga pinadayag.  Walay magtotoo ang makahibalo o makahimo sa kabubut-on sa Dios gawas sa paghibalo sa Pulong sa Dios.

      Ang Bibliya nagpadayag sa daghang mga mando nga malukpanong nagbutyag unsa mao ang kabubut-on sa Dios ug dili mao para sa matag magtotoo.  Ang ubang mga katuyoan nga aduna ang Dios para sa imong indibiduwal nga kinabuhi nga wala gidirektang gisaysay diha sa Kasulatan kinahanglan nga pagahukman gikan sa doktrina sa Bibliya diha sa imong kalag.  Gikan sa paggamit sa doktrina sa Bibliya ikaw makadesidir unsa ang gusto sa Dios nga imong hunahunaon, unsa ang Iyang gusto kanimo nga pagabuhaton, ug asa ang Iyang gusto kanimo nga moadto.

      Isip personal nga pinadala ni Ginoong Jesu-Kristo, ikaw nagrepresentar Kaniya sa pagkaepektibo human sa kaluwasan pinaagi lamang sa pagsunud sa kabubut-on sa Dios para sa imong kinabuhi.  Pagtoon sa mga mando, mga kategoriya, ug panglihok sa divine nga paggiya naghatag kanimo sa mga sukaranan para sa paghimo sa Iyang kabubut-on.  Samtang ikaw nagpadayon sa pagtubo ngadto sa espirituhanong pagkahamtong, ikaw mahimong malaumon nga ikaw nakahibalo sa kabubut-on sa Dios para sa imong kinabuhi sa bisan unsang takna ug ubus sa matag kalabutan.

Divine Outline of History: Dispensations and the Church

 

        Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan maoy gikulit diha sa panahon ug gipatin-aw diha sa Pulong sa Dios. Ang Dios nagabutyag sa Iyang plano para sa katawhan ingon nga usa ka pagsunudsunud sa makasaysayanong mga hugna sa panahon.  Ang waykaparehas nga mga kinaiya magpaila sa matag panahon isip usa ka lahi nga administrasyon o ͞dispensasyon͟ sa divine nga grasya.  Ang Dios sa Iyang-kaugalingon dili gayud mausab.  Ang Iyang sunudsunud nga mga dispensasyon magkab-ot sa Iyang dimausab nga katuyoan, nagpadayag sa Iyang-kaugalingon ug sa Iyang perpektong himaya diha sa matag tawhanong kahimtang.

       Kini nga libro nagahulma og usa ka madramahong kahayag diha ni Jesu-Kristo, ang taliwala sa kalihukan sa tawhanong kasaysayan.  Ang bibliyanhong mga sugo para sa karong hugna sa panahon, ang Kapanahonan sa Simbahan, magpatin-aw sa papel sa Kristohanon diha sa kasaysayan ug sa iyang waykaparehas nga oportunidad para sa paghimaya ni Kristo.

Dying Grace

 

    Pagkamatay nga Grasya  Ang kinabuhi nagbitay pinaagi sa usa ka manipis nga tanud nga mahimong mabugto sa bisan unsang takna.  Kana ba nga hunahuna nakapahadlok kanimo?  Nakahimo ba kanimo og kalisang ug kataranta? 

     Ang Dios wala gayud midisenyo sa pagkamatay aron nga makalilisang o makahahadlok para sa magtotoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo.  Isip tugbang, ang Dios midisenyo sa imong pagkamatay nga mga takna aron mahimong labing maayo, ang pinakatam-is nga bahin sa pagkinabuhi.  Diha sa pagkamatay nga grasya, Siya sa maloloy-ong nagsangkap sa matag gikinahanglan sa paghimo niini nga usa ka panahon sa kinatas-ang kalipay ug kamalinawon samtang ikaw nagpaabot sa panagtagbo sa Ginoo sa Himaya nawong sa nawong.

     Ang imong pagkamatay nga mga takna maoy bililhon kaayo ngadto sa Dios tungud kay sila maoy Iyang katapusang kahigayonan sa pagpasidungog sa Iyang dimasayup nga Pulong diha sa imong kalag.  Ang paghatag sa pagkamatay nga grasya nagpakita sa Iyang divine nga pagtugot.  Ikaw nakapahimuut Kaniya ug kini naghatag Kaniya og dakong kahimuut sa pagpanalangin kanimo.  Uban ang doktrina sa Bibliya, ikaw magdayeg sa tanang kahibulungang mga panalangin sa pagkamatay nga grasya aron nga ang imong pagkamatay nga mga takna maoy nagpahimaya ngadto sa Dios.

Faith-Rest Life

 

      Ang PAGTOO-PAHULAY nga KINABUHI mao ang kinabuhi sa kalinaw nga gidisenyo para kanimo isip usa ka magtoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo.  Kini nga kinabuhi maoy gihulagway pinaagi sa takna-sa-takna nga kalinaw, kalipay, ug kalig-on.  Apan unsaon man nimo pag-angkon niining perpektong pahulay kon ikaw napalibotan sa presyur, kalisud, ug kalisdanan?

      Ang Dios gusto kanimo sa paghimo og usa ka butang—salig Kaniya!  Too sa Iyang Pulong!  Isagol ang mga saad gikan sa Bibliya uban sa pagtoo!  Kon misalig ka Kaniya para sa labing dakong mga butang nga Iya gayung mahatag—kaluwasan, busa, ikaw makasalig Kaniya para sa minos pa nga mga butang—mga solusyon para sa imong mga problema.

      Kon ikaw mogamit sa pagtoo-pahulay nga paagi, ikaw nagbarog diha sa malig-on nga sukaranan sa Pulong sa Dios.  Ang doktrina sa Bibliya nahimong usa ka buhi nga katinuuran diha sa matag kasinatian.  Bisan unsa pa ang mahitabo diha kanimo, bisan unsa pa kalisud ang imong mga problema, ikaw adunay “kalinaw sa Dios nga nagbalhin sa tanang pagsabut.”

Follow The Colors

 

     SUNDA ANG BANDERA adto sa tibuuk mga kapanahonan, ang sundalonhong mga organisasyon hinggamit og nagkalainlaing mga matang sa mga bandila, o “bandera,” sa palibot hain ang mga sundalo magkahugpong taliwala sa kalibog sa kombate.  Ang singgit sa gubat nga, “Sunda ang bandera!” nahimong kamandoan sa pagpika og usa ka makamatay nga hapak batok sa kaaway, sa pagpakig-away ug pagkab-ot sa taas nga natad—ang dapit sa kadaugan.

     Si Jesu-Kristo, ang Kinatas-ang Komandante, nagapangulo sa Iyang mga batalyon diha sa espirituhanong gubat.  Siya nagabukhad sa pangrehimentong bandera sa doktrina sa Bibliya ug nagatawag para sa harianong rehimento sa pamilya sa Dios sa pagsunud. Nga may kahibalo sa doktrina sa Bibliya nga nagpuyo sulud sa kalag, ang magtotoo nagaasdang paingon sa natadpanggubatan sa anghelanong away.  Sa bisan asa ang bandera magtudlo, ang magtotoo kinsa nagasunud mokab-ot sa espirituhanong kadaugan diha sa taas nga kahibalo ug mopatubo sa kahibulungang mga ganti didto sa eternidad.

Freedom Through Military Victory

 

       Kagawasan  pinaagi  sa  Sundalonhong  Kadaugan  Ang  usa  ka  magtotoo  diha  ni  Jesu-Kristo  makasilbi  ba  sa  iyang  nasod  isip  usa  ka  sundalo,  makapatay  sa  kaaway,  ug  sa  maong  panahon  mahimong  usa  ka  maayong  Kristohanon?    Ang  usa  ka  magtotoo  ba  makapahitarong  sa  usa  ka  tawo  nga  nagdumili  pag-alagad  sa  kasundalohan?    

       Ang  Dios  ba  misumpaki  sa  Iyang-kaugalingon  diha  sa  mga  kamandoan,  ͞Ikaw  dili  magbuno͟  ug  ͞Ikaw  magpildi  kanila,  unya  ikaw  sa  hingpit  magpukan  kanila?͟  Ang  Bibliya  nagatubag  niining  kritikal  nga  mga  pangutana.      Ang  Dios  mitukod  sa  usa  ka  prinsipyo  hain  ang  usa  ka  nasod  makaguwardiya  sa  iyang  soberanya,  makapabilin  sa  iyang  kagawasan,  ug  makapanalipod  sa  iyang  mga  lungsuranon  gikan  sa  mga  kalisang  sa  pagbuntog  pinaagi  sa  usa  ka  langyaw  nga  gahum.    Usa  ka  mabinantayon  ug  banggiitan  nga  sundalonhong  puwersa  nagalikay  og  armadong  away  ug  nagasanta  sa  pasagad  nga  panulong.    Apan  sa  dihang  ang  usa  ka  kaaway  nga  sumusulong  dili  masanta,  nan  ang  kasundalohan  kinahanglang  magdepensa  ug  magpanalipod  niadtong  kinsa  dili  makadepensa  sa  ilang-kaugalingon.              Ang  kalalakihan  kinsa  magbutang  og  usa  ka  mastaas  nga  bili  diha  sa  ilang  mga  asawa,  mga  pamilya,  mga  higala,  ug  nasod  kay  sa  ilang  kaugalingon  nga  mga  kinabuhi  magsiguro  sa  kalungtaran  sa  atong  gipangga  nga  kaugalingnan.    Maingon  nga  si  Ginoong  Jesu-Kristo  mihimo  sa  labing-dako  nga  sakripisyo  sa  tibuuk  kasaysayan  didto  sa  krus—pagpakamatay  aron  nga  ang  katawhan  makaangkon  og  waykatapusang  kinabuhi—busa  ang  sundalo  nagasakripisyo  sa  iyang  panahon,  iyang  bahandi,  ug  usahay  iyang  kinabuhi  nga  ang  uban  mamahimong  magpuyo  diha  sa  kagawasan.    Kadtong  anaa  kanato  kinsa  mao  ang  mga  hinatagan  niining  duha  ka  mahimayaong  mga  sakripisyo  kinahanglang  magtahod  sa  atong  Ginoo  ug  Manluluwas  Jesu-Kristo  ug  magpasidungog  sa  waykahadlok  nga  kalalakihan  kinsa  magsangkap  sa  kagawasan  pinaagi  sa  sundalonhong  kadaugan.  

Giving: Gimmick or Grace

      PAGHATAG maoy usa ka pagpadayag sa pagsimba nga nagahandum sa grasya sa Dios. Grasya mao ang tanan nga ang Dios makahimo para sa tawo ug sa gihapon maoy masubayon diha sa Iyang kaugalingong karakter. Kita naluwas pinaagi sa grasya, kita magpuyo pinaagi sa Iyang grasya, ug kita maghatag pinaagi sa Iyang grasya.

       Ang grasyang paghatag nagaabot sa divine nga mga sukaranan ug nagahimaya sa Dios. Ang grasyang paghatag nagakinahanglan sa pagpuno sa Balaang Espiritu ug nagapadayag sa pagkasinati sa grasya, ang doktrina sa Bibliya nga nagpuyo diha sa kalag, ug ligdong-nga-gugma. Kon wala kining espirituhanong mga pangpadasig, ang paghatag walay espirituhanong bili. Tanan sa makadaghan ang Kristohanong paghatag maoy gipugus pinaagi sa pagkasad-an, emosyonalismo, o kapareho nga pamugus.

       Duha ka mga kapitulo sa 2 Mga Taga-Corinto mao ang labing malukpanon nga mga yugto sa Kasulatan diha sa konsepto sa paghatag. Kini nga libro nagapunting niini nga mga kapitulo nga magpaila sa mga aspeto sa grasya sa Dios, maghubit sa tukma nga pangpadasig ug panghunahuna para sa paghatag, ug maghulagway sa grasyang paghatag sa nag-unang simbahan.             

God the Holy Spirit vs. The Sin Nature

     Dios nga Balaang Espiritu batok Ang Kinaiyang Makasasala mao ang wayhunong nga kinahiladmang away.  Ang matag Kristohanon pinaagi sa iyang kaugalingong kabubut-on ang naghukum kinsa ang nagkontrol sa iyang kinabuhi sa bisan unsang gihatag nga higayon.  Ang kinaiyang makasasala maoy tiunay diha sa pagkahimugso.  Samtang kita buhi pa kita maghuput niini nga sa kaliwatang tigguba sa atong mga kinabuhi, uban ang resulta nga kita dili makatuman sa plano sa Dios.  Apan ang katingalahang plano sa Dios mahimong matuman.  Bugtong ang dimakitang ministeryo sa Dios nga Balaang Espiritu ang makabuhat sa Kristohanong paagi sa kinabuhi.

     Kini nga libro nagsulti sa kulbahinam nga sugilanon ni Elijah diha sa 1 Mga Hari 19.  Human sa usa ka labing gamhanang espirituhanong kadaugan, siya milayas diha sa kahadlok tungud sa usa ka waykahulugan nga bahad batok sa iyang kinabuhi.  Ang espirituhanong bayani nahimong hingpit nga waykapuslanan.  Kini nga sa Karaang Testamentong propeta sa tataw naghulagway sa usa ka prinsipyo nga magamit ngadto sa matag Bag-ong Testamentong magtotoo.  Adunay usa ka dakong kalainan tali sa pagpuyo ubus sa pagkontrol sa kinaiyang makasasala ug paggawi sa usa ka kinabuhi sa espirituhanong kabaskog ubus sa pagkontrol sa Balaang Espiritu. 

Heathenism

    HETENISMO nagtubag sa mga pangutana, “Unsaon naman kadtong kinsa wala gayud makadungog sa maayong balita sa kaluwasan? Unsaon naman ang kinaunahang katawhan kinsa nagpuyo sa mas layo pa sa kinahilitang sibilisasyon ug nagsulti diha sa dimasabut nga mga pinulongan? Unsaon naman kadtong sa bisan asang sibilisasyon o kultura kinsa wala gayud makabaton sa kahigayonan nga makadungog sa Ebanghelyo?

      Ang Dios dili gayud malipat sa positibong kabubut-on ni bisan-kinsa. Siya naghatag sa daghang ebidensiya nga diin ang matag usa ka tawo mahimong makahibalo sa Iyang pagkaanaa. Iyang malabngan ang matag ali aron mapaambit ang Ebanghelyo niadtong kinsa nangita Kaniya. Walay usa nga matago gikan sa Iyang grasya. Ang Iyang divine nga kinaiya naggarantiya sa paghatag sa Ebanghelyo nga impormasyon “bisan pa ngadto sa kinahilitang bahin niining kalibutana.” 

The Integrity of God

        Ang Integridad sa Dios nagapasiguro sa katawhan nga ang abso-lutong pagsalig diha sa perpektong Dios sa kanunay nahimutang-sa-maayo.  Ang dimausab nga kalig-on sa esensiya sa Dios sa hingpit nagpaluyo sa tanan nga Siya nagahimo o nagapasiugda.  Tanang hiyas sa Iyang esensiya magporma sa usa ka masubayon, dimabahin nga katibuk-an—Iyang tibuuk persona—ug ang matag hiyas nagatambayayong diha sa hingpit nga panag-uyon alang sa labing-dakong kaayohan sa magtotoo.
        Ang Dios sa kanunay nakabaton sa integridad isip kabahin sa Iyang waykatapusan, waykinutuban, perpektong esensiya.  Ang integridad sa Dios gilangkub sa duha ka divine nga hiyas—perpektong pagkamatarong ug absolutong hustisya.  Ang divine nga integridad nagasibo diha sa divine nga gugma; sa pagkatapo sila magporma sa usa ka perpekto, dikapasipad-an nga sistema diin ang Dios nagaatiman sa tawhanong kaliwat pinaagi sa grasya.  Grasya mao ang ekspresyon sa gugma ug integridad sa Dios ug ang higpit nga palisiya sa Iyang hustisya.  Ang divine nga integridad nagasiguro nga ang Dios sa gugma ug grasya dili sentimental ni mapihigon ni maduhaduhaon ngadto ni bisan-kinsa.
        Ang Integridad sa Dios nagahubit sa integridad sa Dios ug sa unsang-paagiha kini nagalihok sa kaayohan sa tanang Kristohanon, gikan sa atong kaluwasan paingon sa atong espirituhanon nga kinabuhi hangtod sa atong mga ganti didto sa langit.  Ang pagsabut niini nga bibliyanhong doktrina nagapatin-aw sa katuyoan sa atong mga kinabuhi ug nagapasabut sa atong hamili nga relasyon uban sa Dios sa pagkamatarong ug hustisya.  

Isolation of Sin

       PAGHIKLING SA SALA nagputol sa mabangis nga mga panghitabong nagliyok sa karnalidad og nagposas sa daghang mga magtotoo ngadto sa ilang nangaging mga kapakyasan. Ang grasya sa Dios nga solusyon para sa sala sa magtotoo mao ang rebound, sa pribadong paagi sa pagsugid o paghingalan sa imong mga sala ngadto sa Dios nga Amahan. Rebound diha dayon maoy nagtuman sa pagpasaylo nga gikan sa Dios, pagbakwi sa Balaang Espiritu, ug paghibalik sa fellowship uban sa Dios. Bisan pa daghang mga magtotoo dali ra kaayo mogawas sa fellowship, nadakpan sa reaksiyon, kagilti, ug sa usa ka kadena sa panghunahuna, pamaba, o dayag nga mga sala. Samtang ang ilang pagkapakyas nagsaka, ang karnalidad murag dili-kapugngan.

      Unsaon man nimo pagputol niini nga mga panghitabong nagliyok? Ilikay ang imong kaugalingon gikan sa gipasaylo na nga sala! Kon ang Dios nagpasaylo sa usa ka sala, kini dili na ikaw ang nanag-iya. Ayaw bawia pagbalik ang pas-anon! Ang Dios nagpapas sa imong sala! Pagbati nga gilti, naandan na sa paglingi sa likod, pagkabalaka, o makatakod nga kinaugalingong-pagbadlong makapalungtad lamang sa imong kahimtang diha sa karnalidad. Kon imong ihikling ang imong mga sala pinaagi sa “paghikalimot niadtong mga butang nga nangagi na,” ikaw maka “padayon” paingon sa taas nga lugar sa espirituhanong pagkahamtong diha sa imong Kristohanong kinabuhi.

King of Kings and Lord of Lords

       Hari sa mga Hari ug Ginoo sa mga Ginoo  Kinsa kini si Jesu-Kristo? Nganong kini nga inosenteng tawo gisilotan sa kamatayon?  Si Jesus dimokunhod nga pagkadios samtang nagpaubus sa Iyang-kaugalingon isip tinuud nga pagkatawo diha sa usa ka persona.  Siya mianhi aron magpakamatay isip atong puli, ang perpektong sakripisyo alang sa makasasalang tawo—ang bugtong paagi sa kaluwasan.  Siya ang waykaparehas nga Persona sa uniberso, ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo!    Gibatbat niining libroha ang unum ka bista ni Kristo, Iyang dikasagarang karakter ug kalig-on atubangan sa naghingutas nga pagdagmal, Iyang buhat isip Tigpataliwala tali sa Dios ug tawo, ug ang kamahinungdanon sa Iyang pagkabanhaw.  Siya karon naglingkod sa toong kamut sa Dios nga Amahan sa langit.  Usa ka adlaw Siya mohari sa tibuuk kalibutan ug kita, isip mga magtotoo ni Kristo, mahimong kabahin sa Iyang hamili nga Gingharian. 

Levitical Offerings

        LEBITIKANHONG MGA PAGHALAD milarawan sa persona ug buhat ni Kristo sa wala pa Siya “nahimong unud ug mipuyo uban kanato.” Kini nga Hudiyong mga rituwal maghatag kanato og usa ka bag-ong pag-ila sa atong hamili nga Manluluwas.  Ngano nga Siya man ang “Nating-karnero sa Dios”?  Ngano man ang Iyang nagluwas nga buhat gitawag og ang “dugo ni Kristo”?    Lima ka Lebitikanhong mga paghalad ang gisugo diha sa Levitico 1—6 magtudlo og hinungdanon-kaayong mga doktrina mahitungud sa atong dako-kaayo nga kaluwasan ug ang mekanika sa pagbawi og temporal nga fellowship uban sa Dios human nagbuhat og sala.  Sa pagkatinuud, ang kaluwasan sa kanunay mao ra sa matag henerasyon sa tawhanong kasaysayan—personal nga pagtoo diha ni Jesu-Kristo sa ingon nga Siya napadayag.  Ang Lebitikanhong mga paghalad maoy usa ka Karaang Testamento nga pagpadayag sa buhat ni Jesu-Kristo didto sa krus.    Henerasyon diha sa henerasyon sa mga magtotoo nakat-on og doktrina sa Bibliya gikan niining madramahon nga mga seremonyas, ug samtang kita maglantaw sa buhat sa atong Ginoo gikan niining karaan nga hustong-panan-aw, kita magpausbaw sa atong kaugalingon nga pagsabut sa Pulong sa Dios.

Mental Attitude Dynamics

      KUSOG SA PANGHUNAHUNA

 

      Pagbaton niini nga panghunahuna diha sa inyong-kaugalingon nga diin mao usab ang anaa ni Kristo Jesus.

                                                                                                        Mga Taga-Filipos 2:5

     Luyo sa matag dagway mao ang usa ka panghunahuna, usa ka paagi sa paghunahuna.  Ikaw mao og unsay imong gihunahuna!  Ang Dios nagmando nga ikaw maghunahuna og divine nga panglantaw—ang hunahuna ni Kristo—usa ka panan-aw sa kinabuhi nga gibase diha sa dimasayup nga Pulong sa Dios.  Sa dihang ang doktrina sa Bibliya mao ang pundasyon sa imong panghunahuna, ikaw makabaton sa pagsalig ug kalig-on ubus sa tanang mga panghitabo, usa ka pagkasinati ngadto sa grasya, usa ka kinahiladmang kalipay nga naghatag sa kapasidad para sa kinabuhi, gugma, ug panalangin, ug usa ka relaks nga panghunahuna ngadto sa katawhan.

Origin of Human Life

      ANG GIGIKANAN SA TAWHANONG KINABUHI mipasilaab og hilabihang debati sulud sa mga siglo.  Giunsa paglalang ang tawhanong kaliwatan? Ang Dios ba misangkap sa inisyal nga kidlap sa kinabuhi ngadto ni Adan, unya mipiyal sa pagpadayon niana nga kinabuhi ngadto sa katawhan?  O ang Dios hinoon nagahuyup sa “ginhawa sa kinabuhi” ngadto sa matag tawhanong linalang?  Kon sa ingon niana, kanus-a?  Diha sa pagpanamkon, atol sa pagmabdos, o diha sa pisiko nga pagkatawo?
       Ang Gigikanan sa Tawhanong Kinabuhi nagasulti niining makuti nga mga pangutana ug tukma nga bibliyanhong mga bersikulo.  Pipila ka mga yugto magpakita nga nagkasukwahi tungud lamang kay sila wahisabti.  Bugtong ang mga Kasulatan ang makasulbad sa misteryo kon kanus-a ang tawhanong kinabuhi nagasugod.

Plan of God

      Ang Plano Sa Dios nagapadayag sa pagsangkap sa Dios para sa imong kaluwasan, lyang katuyoan para sa imong pagkaanaa human sa kaluwasan, ug ang mga bahandi nga Siya anaa nga naghulat para sa imong waykatapusang umaabot didto sa langit. Sa takna nga ikaw motoo ni Kristo ikaw dihadiha mag-ambit sa Iyang kinabuhi ug padulngan. Apan para kanimo sa pagkab-ot sa kahibulungang kalinaw, kalipay, ug katagbawan nga ang Dios miplano para sa imong kinabuhi sa kalibutan, ikaw kinahanglang magatoon sa doktrina sa Bibliya ug magtubo ngadto sa espirituhanong  pagkahamtong.  Ang Bibliya nagasangyaw sa Pulong sa Dios ngadto kanimo aron nga ang absoluto nga kamatuuran mahimong sukdanan sa imong konsensiya, ang gigkanan sa imong panghunahuna, ug ang pangpadasig sa imong knabuhi. 
      Gigamham sa Balaang Espiritu ug armado sa doktrina sa Bibliya ikaw makatuman sa imong padulngan sa paghimaya sa Dios. Ikaw makadawat sa kinatas-an ug kinamaayohan nga Siya mihatag para kanimo.  Ang imong makanunayong espirituhanong pagtubo gikan sa doktrina sa Biblya diha sa imong kalag magbuhat og kapasidad para sa kinabuhi, para sa gugma, para sa Kristonhanong pag-alagad, para sa panalangin, para sa kalipay. 
     Ang Dios nakalaraw og disenyo sa kapanahonan, ang perpekto nga plano para kanimo sa personal.  Ang imo lamang buhaton mao ang pagsabut sa lyang maloloy-ong tanyag ug pagkuput sa waykatumbas nga higayon para sa usa ka kinabuhi sa kahulugan katuyoan, ug katin-awan.

Prayer

       Pag-ampo mao ang bantugang hinagiban sa espirituhanong kinabuhi!  Pinaagi sa pag-ampo ikaw adunay dihadiha nga agianan paingon sa lawak sa harianong-lingkoranan sa Dios sa pagpahayag sa laktod diha sa Dios nga Amahan.  Apan sa pag-ampo nga epektibo, ikaw kinahanglan mahibalo unsaon sa pag-ampo. Ang Dios mitukod og sukaranong mga lagda sa pamaagi alang kanimo sa pagsunud.  Armado uban niini nga mga paagi, ikaw makahimo sa pagduul nga masaligon sa trono sa grasya ug sa pagpahayag sa imong kamapasalamaton ngadto sa Dios, pagpangaliya alang sa uban, ug pagpetisyon para sa imong kaugalingong personal nga mga kinahanglanon.

      Ang Dios misugo kanimo sa “pag-ampo sa walay undang.” Naggamit sa gahum sa mapatigbabawon nga pag-ampo, ikaw adunay oportunidad sa pagsuportar niadtong nanginahanglan; sa pag-apil diha sa mga ministeryo sa mga pastor, mga misyonaryo, ug mga ebanghelista; sa pagpalahutay ug pagpalingkawas sa nasod.  Ang Dios nagatubag sa pag-ampo diha sa kahibulungang mga paagi, apan sa kanunay aron ngaang Iyang pagbuut ug plano mahimong matuman.

Prodigal Son

       Ang Mawaldason nga Anak nagabiya sa panimalay ug nagausik-usik sa iyang panulundon sa gubot nga pagpuyo.  Ang iyang magulang nga igsoong-lalaki nagapabilin sa panimalay ug makugihon nga nagatrabaho.  Sa dihang ang mawaldason nagabalik ug napahiuli ngadto sa iyang amahan, ang magulang nga igsoong-lalaki nahimong talamayon, abubhoan, mapait, ug masilagon.  Bisan pa sa ilang lahi nga mga dalan ngadto sa karnalidad, ang ilang mga sala dili makatangtang kanila gikan sa mga sirkumstansiya sa ilang pagkatawo.  Anak makausa, anak sa gihapon!
       Isip usa ka “natawo pag-usab” nga magtotoo, bisan kon ikaw makasala sama sa mawaldason o sama sa magulang nga igsoong-lalaki, ikaw magpabiling usa ka permanenteng myembro sa pamilya sa Dios, apan ikaw mawad-an sa imong temporal nga fellowship uban sa Dios.  Sa pag-alibyo niini nga kabangian, ang Dios nakasangkap og usa ka sayon, grasya nga paagi—rebound—aron nga ang imong human-sa-kaluwasan nga mga sala mapasaylo ug ikaw makabawi sa fellowship ug magpadayon sa unahan diha sa Kristohanong kinabuhi.
       Si Jesus mitudlo sa pasumbingay sa mawaldason nga anak ngadto sa mga tumatambong nga matarong-sa-kinaugalingong-panahum nga mga legalista kinsa mibiaybiay sa gastador nga mawaldason ug midayeg sa masbalaan-kay-kanimo nga magulang nga igsoong-lalaki. Apan, sila sa hingpit nasipyat sa mensahe!  Ang matag-usa kinsa nagatoo diha ni Kristo pinaagi sa pagtoo lamang maoy usa ka permanente nga anak sa Dios. Sa higayon nga usa ka myembro sa pamilya, ang bisan-kinsang magtotoo makaangkon-pag-usab sa iyang Kristohanong kinabuhi gikan sa karnalidad ug mapahiuli ngadto sa fellowship uban sa Dios.

Pursuit of Happiness

      Ang Pagpangita sa Kalipay Ang Kasulatan nagdeklara ni Haring Solomon nga “maslabaw pa kay sa tanang mga hari sa kalibutan diha sa mga katigayunan ug kaalam.”  Gikan sa usa ka tango sa elepante nga trono og gidayandayanan uban sa purong bulawan, siya midumala sa malamboong gingharian sa Israel.  Ang iyang harianong kaanindot ug kalantip sa pangutok maoy nahibaloan sa tibuuk nga karaang Haduul nga Sidlakan.  Ang halapad nga mga bahandi, mahalong mga butang, ug talagsaong mga bag-ong butang sama sa mga unggoy ug mga pabo ang midayandayan sa iyang halangdong korte, apan diha niining tanan si Solomon wala makaangkon og kalipay.  Nganong wala man?

       Sa usa ka dapit niining hunahunaa, si Solomon nakalimot sa divine nga gigikanan sa iyang kabulahanan.  Usa ka dakong pagkawaysulud miabut diha sa iyang kinabuhi samtang siya mipalayo gikan sa Ginoo, ug siya misugod diha sa usa ka pagpangita sa kalipay aron mopuno sa espirituhanong haw-ang.  Gumikan sa kataranta ug waybunga nga pagpangita ni Solomon nag-abut ang usa ka mapugsanong mensahe para kanato:  ang mensahe sa “mga unggoy ug mga pabo.”  Ang pabo uban sa iyang mapagarbohong adorno ug ang unggoy uban sa iyang gahum nagpresentar sa matag kalingawan, matag pagsimang, matag posibleng pagsulay aron mangita sa kalipay nga nahimulag gikan sa plano sa Dios.  Samtang si Solomon sa katapusan nakakita, bugtong pinaagi sa fellowship uban sa Dios ug ang pagpangita sa Iyang Pulong ang magtotoo makakab-ot sa kalig-on, katagbawan sa kalag, ug usa ka tinuud ug naglahutay nga kalipay.

Rebound and Keep Moving!

     Rebound ug Padayon sa Pag-abante! mao ang yawe nga nag-abli sa Kristohanong pamaagi sa kinabuhi.  Pagkahuman sa kaluwasan ang kinaiyang makasasala nagpabilin nga usa ka nagpungasing kaaway, nagtintal sa magtotoo sa pagpakasala ug pagpuyo sa karnalidad. Sa higayon nga ang magtotoo nakasala, ang fellowship uban sa Dios naguba, ang pagpuno sa Balaang Espirutu temporaryong nawala, ug ang espirituhanong pagtubo nahunong.

       Ang rebound mao ang pinaka masayon apan maoy pinaka kahibulongang konsepto diha sa espirituhanong kinabuhi.  Ang rebound nagpildi sa sala.  Ang kamasalaypon, kasakit, pagbasol sa mga nanglabay nga mga kapakyasan mangahanaw kay kita nahibalo nga ang Dios nagpasaylo ug naghikalimot sa tanang nanglabay nga mga sala.  Ang rebound mao ang atong agianan ngadto sa pagkasuud uban sa Ginoo, ang ganghaan sa balaanong gahum sa atong mga kinabuhi, ang atong lisensiya sa pagsilbi sa Ginoo.  Ang rebound nag-abli sa pultahan ngadto sa katingalahang kagawasan nga gitanyag sa grasya sa Dios ngadto sa matag magtotoo ni Jesu-Kristo.

Rebound Revisited

     Ang Apostol Pablo, labaw sa tanang katawhan, sa kompletong nakasabut sa kamahinungdanon sa rebound, paghingalan sa iyang mga sala sa pribado ngadto sa Dios nga Amahan.  Apan sa usa ka punto, gani si Pablo mitugot sa iyang mga pagbati sa pag-ilis sa iyang kahibalo sa katingalahang plano sa Dios sa pagbawi.  Siya nalunang diha sa tawhanong panglantaw ug tawhanong mga kasulbaran hangtod nga siya sa katapusan mipadaplin sa iyang emosyon, migamit sa rebound teknik, ug mipadayon sa iyang pag-abante diha sa espirituhanong kinabuhi.
     Rebound mao ang divine nga kasulbaran para sa pagbawi sa fellowship uban sa Dios.  Sa dihang ang rebound gisalikway ang karnalidad gipalungtad ug ang espirituhanong kinabuhi nagagun-ob-sa-kaugalingon.  Kon wala ang rebound, ang Balaang Espiritu gipaguul ug gipalong; ang Kristohanong paagi sa kinabuhi nagabungkag.
     Ang rebound nagapadayag sa harianong grasya sa Dios.  Ang rebound dili gayud usa ka buhat diha sa kabahin sa magtotoo.  Ang Dios nagahimo sa tanang buhat.  Ang Dios wala nagakinahanglan og emosyonal nga pagputli, paghingutas, diosnong kaguul, penitensiya, o pagtoo.  Ang pagbawi gikan sa sala ug pag-angkon pag-usab sa fellowship uban sa Dios magresulta lamang sa dihang ang magtotoo nagasunud sa maloloy-ong sugo sa 1 Juan 1:9.
     Rebound Giduaw-pag-usab nagausisa sa divine nga direktiba para sa pag-atiman sa personal nga sala human sa kaluwasan ug pag-angkon pag-usab sa buylo diha sa espirituhanong kinabuhi.  Walay labaw pa kamahinungdanon nga pagtoon para sa Kristohanong kinabuhi ang makit-an.

Reversionism

        REBERSIYONISMO Ngano man ang mga magtotoo usahay maglihok sama sa mga dimagtotoo? Sila ba naluwas sa tinuuray? Oo, kon sila nakatoo kang Jesu-Kristo sila naluwas sa tibuuk eternidad! Apan ang bisan-kinsang Kristohanon nga sa kanunay nagabatok sa plano sa Dios maoy sulud sa rebersiyonismo, ang espirituhanong pagkaunlod nakuha pinaagi sa wayhunong nga karnalidad ug pagsalikway o pagbaliwala sa doktrina sa Bibliya. Ang rebersiyonismo nagapatin-aw og ngano nga ang mga magtotoo magsundog sa mga dimagtotoo. Pinaagi sa rebersiyonismo ang sala mamahimong usa ka paagi sa pagkinabuhi. Apan, ang Dios pinaagi sa Iyang grasya sa kanunay nagasangkap og paagi sa pagbawi.
        Paglikay sa mga lit-ag sa rebersiyonismo pinaagi sa rebound ug sa makanunayon nga espirituhanong pagtubo. Pinaagi sa doktrina sa Bibliya sulud sa imong kalag ikaw makaila-sa-kalainan tali sa tawhanong panglantaw, ang ekspresyon sa yawan-ong kahenyo ni Satanas, ug sa divine nga panglantaw, ang pagpadayag sa panghunahuna ni Kristo. Imbis sa pag-atras gumikan sa rebersiyonismo, pag-uswag ug pagkab-ot sa tumong, sa labawng-grasya nga kinabuhi!

Satan and Demonism

       Satanas ug Demonismo…. Sa wala pa ang sinugdanan sa tawhanong kasaysayan, si Satanas ug ang iyang mga anghel nanguna sa usa ka away diha sa espirituhanong pagbulot-an nga nagapadayon niining mismo nga takna.  Ang drama niining espirituhanong gubat nagaunus latas sa mga panid sa Bibliya gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag.  Ang katawhan maoy gibuhat sa pagsulbad niining karaang away, apan si Satanas ug ang dimakitang dakong panon sa demonyo nga siya nagamando dili makasinati og kapildihan nga walay usa ka hilabihang panglimbasog.

       Usa ka taktika nga si Satanas nagagamit mao ang lainlaing mga dagway sa demonyong kalihukan, nga nakahasol sa katawhan sukad kaniadtong pagkalaglag ni Adan.  Ang demonismo nagabuta sa mga dimagtotoo ngadto sa Ebanghelyo, nagabalda sa mga magtotoo gikan sa espirituhanong kinabuhi, ug nagahulga sa kanasuran sa divine nga paghukum.  Kadtong kinsa maoy ignorante o nalibog mahitungud sa maigmat nga mga istratehiya ni Satanas mamahimong sayon nga biktima.  Ang Bibliya sa tin-aw nagapasidaan batok sa pagpangabig o pagkomboya sa bisan unsang porma sa demonismo.

       Kritikal nga mga pangutana sa wayhunong nga nag-abut: Giunsa sa katawhan mahimong malit-ag diha sa demonismo?  Unsa man ang impluwensiya sa demonyo?  Kinsa man ang mahimong magamhan og demonyo?  Ang eksorsismo ba matuud?  Unsaon sa magtotoo nga makapanalipud sa iyang-kaugalingon gikan sa yawan-on?  Bugtong Bibliya ang makatubag niini nga mga pangutana ug makapapha sa kalibog.

Slave Market of Sin

    Merkado sa Ulipon sa Sala Kita naghunahuna sa atong-kaugalingon ingon nga gawasnon, apan kita nangatawo diha sa usa ka dikalingkawas nga kaulipnan—nagapos sa sala.  Isip mga myembro sa tawhanong kaliwatan kita nabuhi diha sa usa ka merkado sa ulipon sa sala, waymakatabang aron matubus ang atong-kaugalingon.  Kita misulud sa kalibutan uban ang usa ka kinaiyang makasasala, nahimulag gikan sa Dios ug waygahum aron makahimo og usa ka relasyon uban Kaniya.  Kita wala gayuy paagi aron magawasnon ang atong-kaugalingon gikan sa pagkadinakpan sa atong napanunud nga kadaotan.

     Hinoon, ang maloloy-ong plano sa Dios para sa katawhan nagtawag para sa usa ka manluluwas, usa ka manunubos—si Ginoong Jesu-Kristo—aron mopalit sa atong kagawasan gikan sa merkado sa ulipon.  Si Kristo maoy bugtong tawo nga kuwalipikado aron mohimo sa maong usa ka pagpalit. Ang bugtong gikinahanglan para sa waykatapusang pagbuhi gikan sa merkado sa ulipon sa sala mao ang pagtoo lamang diha ni Kristo lamang.

Tongues

      MGA DILA “mahunong.” Mga pagpangtuis ang nikuyanap sa Kristiyanismong kapanahon og naghimo niini nga usa sa pinakakontrobersiyal nga mga pamahayag diha sa Bibliya.  Minilyon ka mga magtotoo karon ang nagpakaaron-ingnon sa pagsulti sa usa ka linggwahe nga sila wala makasabot isip usa ka timailhan sa bawtismo sa Balaang Espiritu ug ebidensiya sa usa ka pinakataas nga relasyon diha sa Dios. Ang kahibulongan ug pagkaikag sa ilang mga gipakita maoy nakasulod sa mga denominasyon ug mga sekta sa kinatibuk-ang Kristohanong kalibutan. 

    Ang espirituhanong gasa sa mga dila, gitagna ni Isaias, gidesinyo para sa usa ka tukma nga balaang katuyoan—usa ka pasidaang tilimad-on sa Israel sa nagsingabot nga nasudnong kagun-oban.  Kini nga gasa, gitugyan pinaagi sa Balaang Espiritu niadtong adlaw sa Pentekostes A.D. 30, mao ang usa ka dili masayop nga tilimad-on sa espirituhanong kapakyasan sa Israel ug nagkaduul nga balaang paghukom, ug usab ang ipahibalo ang bag-ong Kapanahonan sa Simbahan. Pero kini ba nga espirituhanong gasa operasyonal sa pagkakaron?

      Ang katapusang may katungod para sa pagresolba sa teyolohiyang pagkalibog sa mga pinulongan mao ang dili-masayop nga Pulong sa Dios.  Kinaugalingong panghunahuna ug emosyonalismo ang mopahisalaag ug mopahanap sa kamatuuran sa doktrina sa Bibliya.  Bugtong ang tukma nga mga gikutlo gikan sa Kasulatan, ensaktong gihubad ug tukmang gisaysay, ang makabutyag ngadto sa magtotoo sa kamatuuran mahitungod sa mga pinulongan.  

Trinity

       Ang Trinidad mao ang doktrina nga talagsaon sa Kristiyanismo.  Walay laing pagtoo, rilihiyon, sekta, o pilosopiya nga nagadason og usa ka Dios usab nagaproklamar nga ang Dios maoy Tulo-diha-sa-Usa.  Kini nga makitang daw-sumpaki wala nagakahulugan og adunay ‘tulo ka mga dios diha sa usa,’ apan kanang usa ka Dios nga anaa ingon nga tulo ka mga persona kinsa maoy katumbas, parehang-waykinutuban, ug parehang-waykatapusan, ang tanan naghuput og mao ra nga kinahanglanong kinaiya.  Ang Dios usa diha sa esensiya, apan tulo diha sa mga persona.

       Ang Trinidad maoy dili sa pangagpas nga teyolohiya apan usa ka praktikal nga doktrina nga ikaw kinahanglang makasabut.  Ang imong pagsabut sa plano nga ang Dios nga Amahan midisenyo para kanimo nagadan-ag sa imong dadangatan dinhi sa panahon ug sa eternidad.  Ang imong pagsabut sa persona ug buhat ni Jesu-Kristo nagadan-ag sa imong dako-kaayo nga kaluwasan.  Ang imong pagsabut sa Balaang Espiritu nagapalabot sa imong konsepto sa pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi.  Bugtong pinaagi sa pagsabut sa tinuud nga bibiliyanhong panglantaw sa Trinidad ikaw makaabut sa paghigugma sa Dios, pagtubo sa espirituhanon, ug pagtuman sa imo mismong kaugalingong espirituhanong kinabuhi.

Unfailing Love of God

       Ang  Dimapakyas  nga  Gugma  sa  Dios Ang  Bibliya  na-gadeklarar  nga  ang  ͞Dios  gugma͟—usa  ka  masayon  apan  makahuluganong  pahayag  og  nagpadayag  nga  ang  gugma  maoy  unsa  ang  Dios  maingon  usab  og  unsa  Siya  mohimo.    Ikaw  ba  adunay  usa  ka  hingpit  nga  pagsabut  sa  giladmon  ug  gidak-on  niini  nga  gugma?    O  ang  imong  panabut  sa  Iyang  waykinutuban  nga  divine  nga  gugma  pinasikad  lamang  sa  imong  kaugalingong  limitado  nga  konsepto  sa  tawhanong  gugma?      

       Ang  gugma  sa  Dios  mao  ang  labing  kritikal  nga  konsepto  nga  ikaw  sukad  makatagbo  kay  kini  nagasangkap  sa  imong  kaluwasan,  nagapadasig  sa  imong  pagtubo  ngadto  sa  espirituhanong  pagkahamtong,  ug  nagasiguro  sa  imong  mahimayaon,  waykatapusang  kaugmaon  uban  Kaniya.    Ang  plano  sa  Dios  para  sa  imong  kinabuhi  maoy  pinasikad  sa  Iyang  dimapakyas,  dikondisyonal  nga  gugma.  Siya  sa  kanunay  nagaatiman  kanimo  diha  sa  gugma.  Siya  nagahigugma  kanimo  bisan  pa  og  ikaw  dimadanihon,  diangay-higugmaon,  ug  ditakus.    Ang  Dios  dili  gayud  makapabulag  sa  Iyang-kaugalingon  sa  gugma  para  kanimo.      

       Samtang  ang  imong  pagsabut  ug  pagtamud  sa  gugma  sa  Dios  nagatubo,  ikaw  magkat-on  sa  pagbalos  niana  nga  gugma.    Ikaw  usab  magtukod  og  usa  ka  lig-ong  pundasyon  para  sa  tawhanong  gugma.    Ang  pagbalos  sa  Iyang  gugma  nagausbaw  sa  imong  kapasidad  sa  paghigugma  diha  sa  imong  kaugalingong  kalag  ug  sa  paglahutay  sa  talagsaong  mga  relasyon  uban  sa  laing  katawhan.    Ang  kinatapusang  tinubdan  nga  nagahatag  og  kahulugan  ug  katuyoan  sa  kinabuhi  mao  Ang  Dimapakyas  nga  Gugma  sa  Dios.  

Victorious Proclamation

     Madaugong Proklamasyon Ang labing waykaparehas nga testimonyo sa kasaysayan ngadto sa Ebanghelyo nga nahitabo sa dili dugay human si Jesu-Kristo misaka gikan sa lubnganan.  Si Kristo misugod sa usa ka dikasagarang biyahe sa paghimo og “proklamasyon ngadto sa mga espiritu sa prisohan.” Kinsa man kini nga mga espiritu?  Ngano ug asa man sila gibilanggo?
          Ang mga espiritu mao ang “mga anak sa Dios” sa Genesis 6, mga alagad ni Satanas, kinsa mipasiugda og gubat diha sa una-sa-lunup nga sibilisasyon sa pagpugong sa pag-abut ni Jesu-Kristo pinaagi kang kinsa ang Dios nakatuman sa Iyang saad sa kaluwasan.  Sa dihang ang Dios mihukum sa kalibutan sa usa ka sa tibuuk-kalibutan nga lunup, Siya mipriso niining nagmalapasong mga demonyo didto sa Tartarus.
       Ang pahayag ni Jesu-Kristo sa Iyang kadaugan didto sa krus milanog ngadto sa mga ganghaan sa impiyerno.  Ang nabanhaw nga Kristo maoy makita nga pruyba ngadto sa gibilanggo nga mga demonyo sa hingpit nga pagkapakyas ug pagkapildi sa istratehiya ni Satanas.  Si Jesu-Kristo mibayad sa silot para sa sala aron nga si bisan kinsa makapahayag og pagtoo diha Kaniya ug makasulud ngadto sa usa ka relasyon uban sa Dios para sa tibuuk eternidad.

Witnessing

     PAGSAKSI mao ang pagpadayag sa maayong balita sa kaluwasan, ang Ebanghelyo ni Jesu-Kristo ngadto sa waypagtoong kalibutan.  Apan kini ba nga responsibilidad ug pribilihiyo gitagana lamang para sa pastor, misyonaryo, ug ebanghelista?  Dili gayud!  Ang matag magtotoo mao ang responsable para sa pagpresentar sa Ebanghelyo ngadto sa usa ka nasaag ug himatyong kalibutan.

     Unsa ang imong ikasulti sa mga dimagtotoo mahitungud ni Kristo?  Ikaw kinahanglang magpahayag unsa ang Iyang natuman didto sa krus ug unsaon ni bisan kinsa nga makadawat sa Iyang waykatumbas nga gasa.  Ang imong sundanang prinsipyo mao ang pagtoo lamang diha ni Kristo lamang.

   Ikaw ang punto sa abtanan diha sa dimagtotoong pagpangita para sa kahulugan ug katuyoan diha sa kinabuhi.  Kon walay pagtoo diha ni Kristo ug usa ka waykatapusang umaabut, sa katapusan ang iyang kinabuhi maoy waykapuslanan.  Kon ang usa ka hinigugma, higala, o bisan ang langyaw nga nagtoo diha ni Kristo isip Manluluwas gikan sa imong pagpadayag sa Ebanghelyo, ikaw makasinati sa dimatukib nga ganti sa pagsilbi sa atong Ginoo pinaagi sa pagsaksi.

bottom of page