The Barrier

The Barrier

ANG BABAGdili-maagian ug dili-mabuntog.  Walay tawo nga makaguba niining ali.  Ang katawhan gipanganak sa sayup nga bahin sa babag, walay paglaum nga nahimulag gikan sa bisan unsang relasyon uban sa Dios.

          Ang Dios kanunay nahibaw nga ang tawo pinaagi sa iyang negatibong kabubut-on magpahilayo sa iyang kaugalingon gikan sa iyang Magbubuhat.  Ang sangputanan, sa milabay nga eternidad ang Dios nga Amahan mihimo og hingpit nga plano sa pagtangtang sa babag.  Siya mipadala sa Iyang Anak, Jesu-Kristo, para pagahukman sa atong mga sala didto sa krus, pagdala sa tawo gikan sa daotang buut ngadto sa kalinaw uban sa Dios.

          Bisan nga si Jesu-Kristo mitangtang sa babag, ang imong relasyon uban sa Dios nagdepende kanimo.  Usa ka isyu lamang ang nagpabilin:  Unsay imong hunahuna ni Jesu-Kristo?  Usa lamang ka desisyon ang nagbuwag kanimo gikan sa Dios.  Kon ikaw mitoo ni Kristo, ikaw nakalabang sa linya sa pagkabulag ug nakadawat sa gasa sa Dios nga walay-katapusang kinabuhi.

  Grace Logos Support-Philippines, Inc.

  is an independent mission established for the purpose of providing accurate Bible teaching materials to the Philippines. Our mission is headquartered in Houston, TX., and is staffed entirely by uncompensated volunteers. It is entirely a grace mission to the Philippines. We do not accept any payments, compensation, or donations from any source within the Philippines.

  Contact

  Email: jersal1978@yahoo.com (Visayan)

  Smart: 0998-845-2964 (Visayan)

  Smart: 0908-236-1434 (Ilonggo)

  Also see the CONTACT tab above