top of page
The Barrier

The Barrier

ANG BABAGdili-maagian ug dili-mabuntog.  Walay tawo nga makaguba niining ali.  Ang katawhan gipanganak sa sayup nga bahin sa babag, walay paglaum nga nahimulag gikan sa bisan unsang relasyon uban sa Dios.

          Ang Dios kanunay nahibaw nga ang tawo pinaagi sa iyang negatibong kabubut-on magpahilayo sa iyang kaugalingon gikan sa iyang Magbubuhat.  Ang sangputanan, sa milabay nga eternidad ang Dios nga Amahan mihimo og hingpit nga plano sa pagtangtang sa babag.  Siya mipadala sa Iyang Anak, Jesu-Kristo, para pagahukman sa atong mga sala didto sa krus, pagdala sa tawo gikan sa daotang buut ngadto sa kalinaw uban sa Dios.

          Bisan nga si Jesu-Kristo mitangtang sa babag, ang imong relasyon uban sa Dios nagdepende kanimo.  Usa ka isyu lamang ang nagpabilin:  Unsay imong hunahuna ni Jesu-Kristo?  Usa lamang ka desisyon ang nagbuwag kanimo gikan sa Dios.  Kon ikaw mitoo ni Kristo, ikaw nakalabang sa linya sa pagkabulag ug nakadawat sa gasa sa Dios nga walay-katapusang kinabuhi.

    bottom of page