DOWNLOAD VISAYAN BOOKS

1
Dili-maagian ug dili-mabuntog. Walay tawo nga makaguba niining ali. Ang katawhan gipanganak sa sayup nga bahin sa babag, walay paglaum nga nahimulag gikan sa bisan unsang relasyon uban sa Dios. Ang Dios kanunay nahibaw nga ang tawo pinaagi sa iyang negatibong kabubut-on magpahilayo sa iyang kaugalingon gikan sa iyang Magbubuhat. Ang sangputanan, sa milabay nga eternidad ang Dios nga Amahan mihimo og hingpit nga plano sa pagtangtang sa babag. Siya mipadala sa Iyang Anak, Jesu-Kristo, para pa
2
Mao ang doktrina sa pagdeterminar sa kabubut-on sa Dios para sa imong kinabuhi. Ang Dios naggiya kanimo sa pagpahibalo sa Iyang kabubut-on pinaagi sa divine nga pinadayag. Walay magtotoo ang makahibalo o makahimo sa kabubut-on sa Dios gawas sa paghibalo sa Pulong sa Dios. Ang Bibliya nagpadayag sa daghang mga mando nga malukpanong nagbutyag unsa mao ang kabubut-on sa Dios ug dili mao para sa matag magtotoo. Ang ubang mga katuyoan nga aduna ang Dios para sa imong indibiduwal nga kinabuhi nga
3
Mao ang kinabuhi sa kalinaw nga gidisenyo para kanimo isip usa ka magtoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo. Kini nga kinabuhi maoy gihulagway pinaagi sa takna-sa-takna nga kalinaw, kalipay, ug kalig-on. Apan unsaon man nimo pag-angkon niining perpektong pahulay kon ikaw napalibotan sa presyur, kalisud, ug kalisdanan? Ang Dios gusto kanimo sa paghimo og usa ka butang—salig Kaniya! Too sa Iyang Pulong! Isagol ang mga saad gikan sa Bibliya uban sa pagtoo! Kon misalig ka Kaniya para sa labing dakong
V GOD HS
Mao ang wayhunong nga kinahiladmang away. Ang matag Kristohanon pinaagi sa iyang kaugalingong kabubut-on ang naghukum kinsa ang nagkontrol sa iyang kinabuhi sa bisan unsang gihatag nga higayon. Ang kinaiyang makasasala maoy tiunay diha sa pagkahimugso. Samtang kita buhi pa kita maghuput niini nga sa kaliwatang tigguba sa atong mga kinabuhi, uban ang resulta nga kita dili makatuman sa plano sa Dios. Apan ang katingalahang plano sa Dios mahimong matuman. Bugtong ang dimakitang minist
4
Maoy usa ka pagpakita sa pagsimba nga naghandum sa grasya sa Dios. Ang grasya mao ang tanan nga gihimo sa Dios para sa tawo ug nagpabilin nga nahiuyon diha sa Iyang kaugalingong kinaiya. Kita naluwas pinaagi sa grasya, kita nagpuyo pinaagi sa Iyang grasya, ug kita naghatag pinaagi sa Iyang grasya. Ang grasyahanong paghatag makaabot sa balaanong mga sukaranan ug makahimaya sa Dios. Ang grasyahanong paghatag nagkinahanglan sa pagpuno sa Balaang Espiritu ug nagpakita sa grasyahanong kahibal
5
Nagtubag sa mga pangutana, “Unsaon naman kadtong kinsa wala gayud makadungog sa maayong balita sa kaluwasan? Unsaon naman ang kinaunahang mga katawhan kinsa nagpuyo sa mas layo pa sa kinahilitang sibilisasyon ug nagsulti diha sa dimasabut nga mga pinulongan? Unsaon naman kadtong sa bisan asang sibilisasyon o kultura kinsa wala gayud makabaton sa kahigayonan nga makadungog sa Ebanghelyo? Ang Dios dili gayud malipat sa positibong kabubut-on ni bisan-kinsa. Siya naghatag sa daghang ebidensiy
6
Nagputol sa mabangis nga mga panghitabong nagliyok sa karnalidad og nagposas sa daghang mga magtotoo ngadto sa ilang nangaging mga kapakyasan. Ang grasya sa Dios nga solusyon para sa sala sa magtotoo mao ang rebound, sa pribadong paagi sa pagsugid o paghingalan sa imong mga sala ngadto sa Dios nga Amahan. Rebound diha dayon maoy nagtuman sa pagpasaylo nga gikan sa Dios, pagbakwi sa Balaang Espiritu, ug paghibalik sa fellowship uban sa Dios. Bisan pa daghang mga magtotoo dali ra kaayo mogawas sa
V MAD
Pagbaton niini nga panghunahuna diha sa inyong-kaugalingon nga diin mao usab ang anaa ni Kristo Jesus.
Mga Taga-Filipos 2:5

Luyo sa matag dagway mao ang usa ka panghunahuna, usa ka paagi sa paghunahuna. Ikaw mao og unsay imong gihunahuna! Ang Dios nagmando nga ikaw maghunahuna og divine nga panglantaw—ang hunahuna ni Kristo—usa ka panan-aw sa kinabuhi nga gibase diha sa dimasayup nga Pulong sa Dios. Sa dihang ang doktrina sa Bibliya mao ang pundasyon sa imong panghunahuna, ikaw makabaton sa
8
Nagapadayag sa pagsangkap sa Dios alang sa imong kaluwasan, iyang katuyoan alang sa imong pagkinabuhi tapos sa kaluwasan, ug ang mga bahandi nga iyang giandam alang sa imong wala nay kinutobang kaugmaon didto sa langit. Sa takna nga ikaw motoo diha kang Kristo ikaw dihadiha makaambit sa Iyang kinabuhi ug kapalaran. Apan alang sa imong pagkab-ot sa kahibulongang kalinaw, kalipay, ug katagbawan nga giplano sa Dios alang sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, kinahanglan nga ikaw magatuon sa mg
Show More

Grace Logos Support-Philippines, Inc.

is an independent mission established for the purpose of providing accurate Bible teaching materials to the Philippines. Our mission is headquartered in Houston, TX., and is staffed entirely by uncompensated volunteers. It is entirely a grace mission to the Philippines. We do not accept any payments, compensation, or donations from any source within the Philippines.

Contact

Email: jersal1978@yahoo.com (Visayan)

Smart: 0998-845-2964 (Visayan)

Smart: 0908-236-1434 (Ilonggo)

Also see the CONTACT tab above