top of page

MGA PAMANGKOT?

Kilalaha ang Dios, kilalaha ang imo kaugalingon, siguroha ang imo walay

katapusan nga palaabuton, hangpa ang ginhalinan sangkalipay sang kinabuhi.

MGA PANGUTANA?

Ilha ang Dios, ilha ang imong-kaugalingon, ilha ang kaluwasan, siguroha ang imong waykatapusang umaabot, sabta ang gigikanan sa kalipay diha sa kinabuhi. 

QUESTIONS?

Know God, know yourself, know salvation, be certain of your eternal future, understand the source of happiness in life.

bottom of page